Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Beyer 343
Strony: 343–352
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-29
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonego badania w zakresie audytu kapitału intelektualnego w spółce energetycznej.
Metodologia badania – Badanie przeprowadzono w 2014 roku przy użyciu stosownego kwestionariusza ankietowego, uzupełnione zostało bezpośrednim wywiadem z naczelnym kierownictwem oraz analizą dokumentacji wewnętrznej.
Wynik – Efektem przeprowadzonych badań jest uzyskanie pełnego obrazu stanu kapitału intelektualnego w spółce energetycznej oraz zaprezentowanie postulowanych działań w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym.
Oryginalność/wartość – Kapitał intelektualny, współcześnie jedna z najważniejszych kategorii w przedsiębiorstwie, jest w praktyce polskich podmiotów gospodarczych niedowartościowany. Przeprowadzone badanie miało na celu dokonanie audytu kapitału intelektualnego, na podstawie którego w dalszej kolejności możliwe było sformułowanie indywidualnych działań, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości kapitału intelektualnego, a tym samym do wzrostu wartości badanego przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, spółka energetyczna, audyt kapitału intelektualnego

THE AUDIT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN ENERGY COMPANY – CASE STUDY

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to present the results of research in the field of audit of intellectual capital conducted in Polish energy company.
Design/methodology/approach – The study was conducted in 2014 using a suitable questionnaire and were supplemented by direct interview with the chief management and analysis of the internal documentation of the enterprise.
Findings – The result of the study is to obtain a full picture of the state of intellectual capital in the energy company and the presentation of the recommended actions for the intellectual capital management.
Originality/value – Intellectual capital, today one of the most important resources in the enterprise, is in Polish business entities undervalued. The study was aimed at intellectual capital audit, on the basis of which subsequently it is possible to formulate individual activities that may contribute to the increase in the value of intellectual capital, and thus to increase the value of the enterprise.
Keywords: intellectual capital, energy company, audit of intellectual capital