Zeszyty naukowe
Autor: Michał Comporek 353
Strony: 353–365
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-30
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zasadniczym celem opracowania jest weryfikacja hipotezy badawczej twierdzącej, że zwiększenie wykorzystania niematerialnych czynników produkcji sprzyja uzyskiwaniu lepszych wyników w zakresie ekonomicznej efektywności gospodarowania aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwach przemysłowych.
Metodologia badania – Badania empiryczne zostały zrealizowane wśród spółek publicznych sektora wytwórczego, które były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006–2012.
Wynik – Badania ukazują statystyczny wpływ wykorzystania zasobów niematerialnych na kształtowanie współczynników: przychodowości, kosztochłonności oraz rentowności aktywów obrotowych.
Oryginalność/wartość – Wskazany do realizacji cel pracy może służyć wypełnieniu istniejącej luki w badaniach teoretycznych i empirycznych nad czynnikami wpływającymi na kształtowanie efektywności ekonomicznej procesu gospodarowania majątkiem obrotowym wśród polskich spółek publicznych.
Słowa kluczowe: zasoby niematerialne, aktywa obrotowe, efektywność ekonomiczna

THE IMPACT OF INTANGIBLE ASSETS ON THE SHAPING OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS


Abstract:
Purpose – The main goal of the study is to verify the research hypothesis claiming that increased use of intangible assets results in better performance in terms of economic efficiency of the management of current assets in industrial enterprises.
Design/methodology/approach – Empirical studies have been carried out among public companies functioning in the manufacturing sector, which were listed on the Stock Exchange in Warsaw in 2006–2012.
Findings – Research shows the statistical effect of the use of intangible assets on values of selected indicators of current assets management.
Originality/value – Article fills the existing gap in the theoretical and empirical research on the issues affecting the development of the economic efficiency of the process of current assets management among the Polish public companies.
Keywords: intangible assets, current assets, economic efficiency