Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz 377
Strony: 377–386
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-32
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Firmy innowacyjne mogą mieć problemy z dostępem do kapitału w związku z towarzyszącym im wyższym ryzykiem operacyjnym, jednak jeżeli chronią własność intelektualną za pomocą patentów, ich sytuacja może ulec zmianie. Patenty pełnią rolę sygnalną i postrzegane są jako narzędzie zmniejszające asymetrię informacji pomiędzy firmą wdrażającą innowacyjne projekty a potencjalnymi dawcami kapitału. Celem artykułu jest zbadanie, czy firmy dysponujące patentami charakteryzują się odmienną strukturą kapitału niż te niewykorzystujące tego narzędzia ochrony własności intelektualnej. Zweryfikowano hipotezy badawcze o wyższej skłonności firm patentujących do finansowania działalności kapitałem własnym, a także o pozytywnym wpływie patentów na dostęp do kapitału odsetkowego, przyjmując, że mają one większą siłę oddziaływania w sektorze MSP.
Metodologia badania – Dane finansowe oraz informacje o liczbie patentów zostały pozyskane z bazy danych Amadeus. Badania przeprowadzono dla próby 4004 przedsiębiorstw produkcyjnych w latach 2004–2012, z czego około 650 dysponowało przynajmniej jednym patentem. Weryfikacja hipotez badawczych została oparta o dwa wskaźniki: zadłużenia ogólnego oraz zadłużenia odsetkowego. Hipotezy testowano wykorzystując test t-Studenta.
Wynik – Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oddziaływanie patentów na skłonność do wykorzystania określonych źródeł finansowania działalności jest zmienne w czasie i uzależnione od warunków gospodarczych. Firmy patentujące w wyższym stopniu wykorzystywały do finansowania działalności kapitał własny – szczególnie przed kryzysem finansowym. Od roku 2008 patenty przyczyniają się do poprawy dostępu do oprocentowanego kapitału obcego w firmach małych, średnich oraz dużych, natomiast bez znaczenia są dla firm bardzo dużych.
Oryginalność/wartość – Większość badań w literaturze światowej skupia się na sygnalnej roli patentów w procesie pozyskania kapitału z funduszy VC, natomiast niewiele publikacji opisuje, w jakim stopniu patenty wpływają na kształtowanie się struktury kapitału w późniejszym okresie. Badania potwierdzają, że firmy inwestujące w ochronę patentową mogą mieć łatwiejszy dostęp do kredytów w czasie restrykcyjnej polityki kredytowej. Jest to istotna informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w większym stopniu odczuwają skutki asymetrii informacji w zakresie dostępu do źródeł finansowania działalności.
Słowa kluczowe: struktura kapitału, patenty, innowacje, asymetria informacji

PATENTS AND CAPITAL STRUCTURE – IN MANUFACTURING COMPANIES IN THE YEARS 2004–2012

Abstract:
Purpose – Innovative companies might have problems with access to capital due to higher operational risks associated with their activity, but if they have patents their situation in terms of capital access may change. The literature emphasizes the signalling role of patents. They are seen as a tool of reducing the asymmetry of information between a company implementing innovative projects and potential suppliers of capital. The aim of this paper is to investigate the relationship between patents and the capital structure of companies and access to debt in period of time from 2004 to 2012. We verified research hypotheses about higher tendency of companies with patents granted to finance their activity with equity, as well as the positive impact of patents on access to debt, especially in the SME sector
Design/methodology/approach – Financial data and information about the number of patents has been obtained from the Amadeus database. The study was conducted for the sample of 4004 industrial enterprises of which 650 possessed at least one patent in time from 2004 to 2012. The verification of hypotheses was based on two indicators: total debt and interest debt ratios. The hypotheses were tested using t-Student’s test.
Findings – It was found that the impact of patents on the tendency to use specific sources of financing varies in time and depends on economic conditions. Companies with patents in higher degree used the equity financing – especially before the start of the financial crisis. Patents have contributed to improving access to debt in small, medium and large companies, but they are irrelevant for very large companies (quoted on the stock exchange) since 2008.
Originality/value – Most of studies in the world literature focus on the signalling role of patents in the process of raising capital from the VC, but only a few publications describe patents’ influence on the capital structure in the later life cycle of companies. Our research confirms that companies investing in patent protection may have easier access to credit during the restrictive lending policy. This is important information for smaller companies, which are more likely to suffer from asymmetry of information in terms of capital access.
Keywords: capital structure, patents, innovation, asymmetry of information