Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Biernacki 389
Strony: 389–396
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-33
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Artykuł prezentuje wpływ podatku dochodowego na ocenę projektów inwestycyjnych metodą NPV. Analizuje zmianę stopy podatku przy różnych rodzajach projektów inwestycyjnych i jej wpływ na ich ostateczną wartość.
Metodologia badania – Badanie oparto na analizie szeregów liczbowych obrazujących zmianę kosztu kapitału finansującego projekt oraz zmiany nominalnych stawek podatku.
Wynik – Wpływ podatku dochodowego na ocenę projektu inwestycyjnego może mieć charakter pozytywny lub negatywny. W pierwszym przypadku wartość projektu będzie większa po uwzględnieniu podatku dochodowego niż miało to miejsce przy kalkulacji bez podatku. Odpowiednio, wpływ negatywny będzie związany ze spadkiem wartości projektu po wprowadzeniu opodatkowania. Rodzaj oddziaływania podatku na wartość projektu uzależniony jest od relacji pomiędzy kosztem kapitału i stopą podatkową.
Oryginalność/wartość – Dotychczas problematyka paradoksu podatkowego w metodzie NPV nie była przedmiotem analizy w polskiej literaturze przedmiotu.
Słowa kluczowe: metoda NPV, podatek dochodowy, tarcza podatkowa

TAX PARADOX IN NPV METHOD

Abstract:
Tax burden may be introduced in NPV method as well in cash flow nominator, where depreciation minimize the tax, as well in denominator, in case of financing the investment project with obligations. The article focuses on the consequences of implementing taxes in calculating the NPV value. The research method applied is case study. The calculations show, that considering depreciation in cash flow provides different results. In some cases NPV may rise, where the individual depreciation is applied. However depreciation, which may be deduct fully in first period, provides lower NPV of the project. Similarly the impact of tax shield in the cost of capital leads to different consequences. The result may be positive, when NPV is higher after considering income tax, and also negative. The different output depends on the relation between discounted and economic depreciation in the project.
Keywords: NPV method, income taxes, tax shield