Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Chęciński 397
Strony: 397–408
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-34
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zidentyfikowanie źródeł finansowania działalności inwestycyjnej wykorzystywanych przez mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku dóbr przemysłowych.
Metodologia badania – Specyfika problemu badawczego przesądziła o przyjęciu jako podstawy badań ilościowych, w których zastosowano analizę porównawczą zjawisk złożonych, wskaźniki struktury, średnie arytmetyczne oraz hierarchię ważności. Podstawą analizy były wyniki pogłębionych badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w latach 2013–2014 na próbie 177 mikroprzedsiębiorstw.
Wynik – W artykule zidentyfikowano oraz oceniono podstawowe rodzaje źródeł finansowania działalności inwestycyjnej stosowane w mikroprzedsiębiorstwach.
Wartość – Autor identyfikuje oraz ocenia poprzez pryzmat badań empirycznych źródła finansowania działalności mikroprzedsiębiorstw. Wiedza ta ma wartość praktyczną i może być wykorzystana w szczególności przez instytucje finansowe w celu stworzenia oferty produktowej adresowanej do mikroprzedsiębiorców.
Słowa kluczowe: źródła finansowania, inwestycje, mikroprzedsiębiorstwa

FINANCING SOURCES OF INVESTMENTS IN POLISH ENTERPRISES

Abstract:
Purpose – the aim of the article was to identify financing sources of investments carried out by microenterprises on the industrial goods market.
Design/methodology/approach – the research problem entailed the choice of quantitative methods as a research base. The comparative study of complex phenomena, the structure indicators, the arithmetic mean as well as the importance hierarchy methods were used. The research was based on the results of an in-depth survey conducted in the years 2013–2014 on the sample of 177 microenterprises.
Findings – the basic financing sources of investments carried out by microenterprises were identified and assessed in the paper.
Originality/value – the author identified and assessed the financing sources of investments carried out by microenterprises in the light of his own empirical research. The knowledge gained has practical value and can be useful for financial institutions in the process of creating their offers for microenterprises.
Keywords: financing sources, investments, microenterprises