Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Górna, Karolina Górna, Jakub Koziński 409
Strony: 409–420
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-35
pdfpełen tekst

Abstract:
This article aims to identify the lack of connections between the occurrence of the investment and the change in the market price of a company as reflected in the price of its shares. The hypothesis is verified by the following: 1) volatility of a company’s shares on the public market is dependent on the rate of investment; 2) sales value increase is dependent on the rate of investment. The hypothesis is verified using the econometrical Granger casualty test for dynamic panel data. The results of the study shows that there is no significant one-directional causality relation between the rate of investment and volatility of a company’s shares on the public market and also sales value increase is not dependent on the rate of investment.
Keywords: fixed assets investments, stocks evaluation, company valuation

CZY INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE USTALA SPÓŁKA O ZWIĘKSZONEJ WARTOŚĆ?

Streszczenie:
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie braków połączeń między wystąpieniem inwestycji, zmianie ceny rynkowej spółki w odzwierciedleniu do ceny akcji spółki. Hipoteza jest weryfikowana przez: 1) zmienność akcji spółki na rynku publicznym jest uzależniona od wysokości inwestycji; 2) wzrost wartości sprzedaży jest uzależniony od stopy inwestycji. Hipotezy są weryfikowane przy użyciu testu Grangera dla dynamicznych danych panelowych. Wyniki badania pokazują, że nie ma istotnego jednokierunkowego związku przyczynowego między stopą inwestycji a zmiennością akcji spółki na rynku publicznym, a także wzrost wartości sprzedaży nie jest uzależniony od wysokości inwestycji.
Słowa kluczowe: inwestycje, środki trwałe, ocena zasobów, wycena spółki