Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Świetla, Krzysztof Jonas 585
Strony: 585–596
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-51
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Prezentacja możliwości minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku biur rachunkowych.
Metodologia badania – Przegląd bieżącej literatury z zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń oraz najnowszych zmian aktów prawnych, analiza ofert ubezpieczeń dla biur rachunkowych wybranych zakładów ubezpieczeń.
Wynik – Wprowadzone zmiany w aktach prawnych zmierzają w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa prowadzenia działalności poprzez wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń.
Oryginalność/wartość – Przedstawienie najnowszych zmian przepisów prawnych oraz sposobów dostosowania ofert zakładów ubezpieczeń
Słowa kluczowe: ryzyko, biuro rachunkowe, ubezpieczenie ryzyka, ubezpieczenie OC

THE RISK OF BUSINESS IN THE CONTEXT OF THE DEREGULATION OF THE ACCOUNTING PROFESSION

Abstract:
Purpose – Presentation of the possibilities for minimising the risk of business in the case of the accountancy offices
Design/methodology/approach – A review of the current literature on risk management and insurance and the latest changes in legislation, analysis of insurance offers for accountancy offices,
Findings – The changes in the legislation are moving towards an increase in the safety of making business through the introduction of additional insurance,
Originality/value – Presentation of the latest changes in legislation and ways to adapt the offer of insurance undertakings
Keywords: risk, accounting office, insurance risk, OC insurance