Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska 597
Strony: 597–605
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-52
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Inwestowanie w papiery wartościowe jest procesem złożonym, który może przebiegać na różnym stopniu agregacji rynku finansowego, a także różnymi metodami (z grupy metod analizy technicznej, fundamentalnej lub portfelowej). Nie ma jednak jednego skutecznego sposobu inwestowania, gdyż jako proces inwestowanie jest uwarunkowane wieloma czynnikami. W procesie inwestowania szczególne miejsce zajmuje dywersyfikacja ryzyka. Jest ona realizowana w ramach metod analizy portfelowej. Z uwagi na długoterminowy charakter inwestowania analiza portfelowa wykorzystuje pewne informacje pochodzące z analizy fundamentalnej. Informacje te w odpowiedni sposób opracowane umożliwiają selekcję i wybór spółek do budowy portfela papierów wartościowych. Najbardziej widoczny efekt połączenia analizy fundamentalnej z portfelową widoczny jest w dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka. W analizie fundamentalnej natomiast istnieją procedury kwalifikacyjne, które również są pomocne w selekcji spółek. Głównym celem opracowania jest przedstawienie i porównanie istniejących procedur kwalifikacyjnych z ideą dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka. Istotna jest również odpowiedź na pytanie gdzie można przyporządkować ideę selekcji spółek według procedur kwalifikacyjnych i czy działania prowadzone w ramach procedur prowadzą do dywersyfikacji ryzyka.
Słowa kluczowe: procedury kwalifikacyjne, dywersyfikacja ryzyka (pozioma i pionowa), analiza fundamentalna, analiza portfelowa

QUALIFICATION PROCEDURES AND RISK DIVERSIFICATION

Summary:
Investing in securities is a complex process that can take place at different levels of aggregation of the financial market, as well as a variety of methods (from the group of methods: technical, fundamental or portfolio analysis). However, there is one effective way to invest because the investment process is subject to many factors. In the process of investing a special place for diversification of risk. It is realized in the framework of portfolio analysis methods. Due to the long-term nature of investment portfolio analysis uses certain information from fundamental analysis. This information is adequately developed allows the selection and choice of companies to build a portfolio of securities. The most visible effect of combination of fundamental analysis of the portfolio is shown on the horizontal and vertical diversification of risk. In fundamental analysis, but there are procedures for eligibility, which are also helpful in selecting companies. The main goal of this paper is to present and compare the existing procedures for the qualification of the idea of horizontal and vertical diversification of risk. It is also important answer to the question where you can assign the idea of selecting companies according to qualification procedures and the activities carried out in the framework of procedures leading to the risk diversification.
Keywords: qualification procedures, risk diversification (horizontal and vertical), fundamental analysis, portfolio analysis