Zeszyty naukowe
Autor: Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska 619
Strony: 619–628
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-54
pdfpełen tekst

Abstract:
The aim of this study is to identify the relationship between the diversification of income sources in Middle Pomerania farms and selected features describing the farms and farmers. The survey examined farms in the region of Central Pomerania. The research tool used was a questionnaire. The stated research problem was solved using the method of analysis and critique of the literature, the basic methods of the statistical analysis and multiple correspondence analysis. The study has shown that the diversification of income sources is the solution used by smaller-area farms, which are unrelated to the market and are rarely exposed to the occurrence of adverse events that may have a significant impact on the operation of the farm.
Keywords: income of farms, diversification, risk

DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I JEJ ZNACZENIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Streszczenie:
Celem badań jest identyfikacja powiązań między dywersyfikacją źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego, a wybranymi cechami opisującymi gospodarstwa rolne i rolników. Badaniu poddane zostały gospodarstwa rolne z regionu Pomorza Środkowego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Postawiony problem badawczy został rozwiązany z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa, podstawowych metod analizy statystycznej oraz wielowymiarowej analizy korespondencji. Badania wykazały, iż dywersyfikacja źródeł dochodów jest rozwiązaniem wykorzystywanym przez mniejsze obszarowo gospodarstwa rolne, niepowiązane z rynkiem, które w niewielkim stopniu narażone są na występowanie niekorzystnych zdarzeń, mogących w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego.
Słowa kluczowe: dochody gospodarstw rolnych, dywersyfikacja, ryzyko