Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Gad 631
Strony: 631–642
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-55
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem głównym artykułu jest analiza pozostałego wyniku całościowego oraz wyniku finansowego z punktu widzenia oceny dokonań jednostki. Celem artykułu jest również ustalenie, w jakim stopniu składniki pozostałego wyniku całościowego (naliczone w poprzednich okresach) przekładają się na bieżący wynik finansowy.
Metodologia badania – Studia literaturowe oraz analiza raportów rocznych spółek należących do indeksów WIG 30 oraz DAX.
Wynik – Pozostały wynik całościowy wskazuje potencjale korzyści ekonomiczne, które mogą w przyszłych okresach zostać odniesione na wynik finansowy. W badanych spółkach średnia arytmetyczna udziału pozostałego wyniku całościowego w zysku (stracie) netto była istotna i zwiększyła się na przestrzeni analizowanych lat. Co ważne, w przypadku spółek z obu indeksów zwiększył się udział składników pozostałego wyniku całościowego podlegających reklasyfikacji w zysku (stracie) netto. Wydaje się zatem, że w przyszłych okresach sprawozdawczych zwiększy się wartość korekt reklasyfikacyjnych ujmowanych w zysku (stracie) netto. Należy zaznaczyć, że słabością praktyki sprawozdawczej badanych spółek (chodzi tu głównie o spółki z indeksu WIG 30) był brak prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji na temat korekt reklasyfikacyjnych.
Oryginalność/wartość – Konsekwencje implementacji koncepcji wyniku całościowego do praktyki sprawozdawczej stanowią nadal obszar niedostatecznie zbadany. Szczególnie wartościowe wydają się badania porównawcze z tego obszaru. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród spółek notowanych na polskim i niemieckim rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: pozostały wynik całościowy, wynik finansowy netto, WIG 30, DAX

THE OTHER COMPREHENSIVE INCOME AND NET FINANCIAL RESULT IN THE LIGHT OF UNIT’S PERFORMANCE EVALUATION

Abstract:
Purpose – The main purpose of this article is to analyze the other comprehensive income and net financial result in the light of unit’s performance evaluation. The purpose of this article is also to determine to what extent the components of other comprehensive income (accrued in previous periods) are reflected in the current net profit or loss.
Design/methodology/approach – Literature studies and analysis of the annual reports of the companies from WIG 30 and DAX indexes.
Findings – The other comprehensive income indicates the potential economic benefits that could be recognized in profit or loss in the future periods. The arithmetic average of the share of other comprehensive in come in net profit (loss) in examined companies was significant and increased over the analyzed years. What is important, in the case of both indexes, the share of components of other comprehensive income, which may be reclassified to profit (loss) increased. It seems, therefore, that in the future the value of reclassification adjustments recognized in the profit (loss) will increase. It should be noted that the weakness of reporting practices of examined companies (in particular companies from the WIG 30) was the lack of information about reclassification adjustments in financial statements.
Originality/value – The consequences of implementation of the concept of comprehensive income for the reporting practices are still a research gap. It seems that comparative research in this area are particularly valuable. This paper presents the results of research conducted among the companies listed on the Polish and German capital market.
Keywords: other comprehensive income, net financial result, WIG, DAX