Zeszyty naukowe
Autor: Maria Kiedrowska 643
Strony: 643–651
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-56
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Artykuł ma celu przedstawienie procesu badania planu przekształcenia spółek i roli biegłego rewidenta w tym zakresie. Aktualne przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych, regulacjach dotyczących rewizji finansowej są niejednoznaczne, co prowadzi do różnych interpretacji zakresu przeprowadzonego badania, stosowanych procedur i treści wydanej opinii.
Metodologia badania – Analiza aktów prawnych i badania literaturowe.
Wynik – W artykule zaprezentowano wybrane problemy związane z wyceną i sporządzaniem sprawozdania finansowego na potrzeby planu przekształcenia spółek oraz procedurę badania planu przez niezależnego biegłego rewidenta.
Oryginalność/wartość – Podjęto stosunkowo rzadko i pobieżnie prezentowane zagadnienie udziału i roli biegłego rewidenta w procesie przekształceń spółek.
Słowa kluczowe: plan przekształcenia, biegły rewident, sprawozdanie finansowe

THE ROLE OF AN AUDIT OR IN TRANSFORMATION PROCESS OF COMPANIES

Abstract:
Purpose – the aim of this article is to present an audit of the transformation plan of a company and the role of an auditor in this process. The author indicates that the current rules contained in the Code of Commercial Companies and audit regulations are ambiguous which causes their different interpretations. This in turn raises differences in scopes of carried audits, applied procedures and essences of auditor’s opinion.
Methodology – the analysis of law regulations and literature studies.
Findings – The article presents selected problems related to the valuation of the company assets and liabilities and the preparation of financial statements for the transformation plans of companies, as well as the audit procedure of the plan by an independent auditor.
Originality/value – The article takles the relatively rarely presented issue of the participation and the role of an auditor in the companies transformation process.
Keywords: transformation plan, auditor, financial statement