Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Piątek, Ilona Dziedzic-Jagocka 653
Strony: 653–660
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-57
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest określenie znaczenia due diligence, jako podstawy do oszacowania wartości planowanego przedsięwzięcia, w szczególności wskazanie zakresu i źródeł informacji czerpanych w tej procedurze do podjęcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych.
Metodologia badania – Sprowadza się do porównania zakresu informacyjnego danych powszechnie dostępnych z potrzebami informacyjnymi koniecznymi do prawidłowego oszacowania wartości udziałów sprzedawanej spółki w procedurze due diligence.
Wynik – Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dla szacowania wartości udziałów w procedurze due diligence konieczne jest sięgnięcie po szereg innych danych niż dostępne w standardowych dokumentach finansowych i księgowych. Szczególnie informacje o zasobach ludzkich i efektywności handlowej stanowią ważny element algorytmu szacowania wartości udziałów spółki.
Oryginalność/wartość – Rozważania wskazują, iż cel badania w procedurze due diligence ma znaczenie dla zakresu informacyjnego, jakim obejmuje się badany podmiot. Sprzedaż udziałów spółki w procedurze due diligence wymaga informacji o zasobach ludzkich i efektywności handlowej.
Słowa kluczowe: due diligence, wycena udziałów, zasoby ludzkie

DUE DILIGENCE – THE SOURCE OF DATA FOR ANALYSIS

Abstract:
Purpose – The purpose of the study is to determine the importance of due diligence, as a basis for estimating the value of the proposed project, in particular an indication of the extent and sources of information derived in this procedure to make final investment decisions. The research methodology is reduced to comparison of the data publicly available information with the information requirements necessary to properly assess the value of the shares sold to the company’s due diligence process.
Result – The analysis shows that for estimating the value of shares in the due diligence process, it is necessary to tap into a range of other data than available in standard financial and accounting documents. In particular, information on human resources and business efficiency is an important element of the algorithm for estimating the value of the shares.
Originality/value – The considerations indicate that the purpose of the study in the due diligence process is important for a range of information which includes a test subject. The sale of the shares in the due diligence process requires information about human resources and business efficiency.
Keywords: due diligence, valuation of shares, human resources