Zeszyty naukowe
Autor: Anna Sankowska, Dariusz Siudak 661
Strony: 661–673
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-58
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem pracy jest weryfikacja empiryczna teorii uzależnienia zasobowego na polskim rynku kapitałowym poprzez analizę połączeń rady dyrektorów.
Metodologia badania – W pracy wykorzystano analizę sieci społecznych oraz analizy statystyczne.
Wynik –Teoria uzależnienia zasobowego została potwierdzona tylko częściowo wskazując na jej ograniczenia związane z pominięciem między innymi analizy korzyści i kosztów połączeń rad.
Oryginalność/wartość – Jest to pierwsza praca, która podejmuje ww. zagadnienia na polskim rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: interlocking directorates, wielkość rady nadzorczej, stopień relacji, teoria uzależnienia zasobowego

AN EMPIRICAL TEST OF THE RESOURCES DEPENDENCE THEORY IN REGARD TO INTERLOCKING DIRECTORATES

Abstract:
Purpose – The aim of the paper is to test empirically the resources dependence theory on the Polish capital market through the analysis of interlocking directorates of publicly listed companies.
Design/Methodology/approach – The social network analysis and statistical analysis were applied.
Results – The resources dependence theory was only partially supported pointing out its constraints related to the omission of the costs and benefits analysis of interlocking directorates.
Originality/value – This is a first attempt to analyze the aforementioned issues on the Polish capital market.
Keywords: intelocking directorates, board size, degree, resources dependence theory