Zeszyty naukowe
Autor: Łukasz Tyrajski 675
Strony: 675–683
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-59
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy jakość rady nadzorczej oceniana według kryteriów GPW zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, przyczynia się do lepszej efektywności spółek.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 80 spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Na podstawie zbudowanego modelu ekonometrycznego dokonano oceny, czy skład rady nadzorczej ma istotne statystycznie znaczenie w ocenie efektywności danego przedsiębiorstwa – mierzonej wskaźnikiem Q-Tobina. Uzyskane wyniki nie pozwalają stwierdzić, że w obecnych warunkach rynkowych oraz w obecnym otoczeniu formalno-prawnym skład rady nadzorczej przyczynia się do lepszej lub gorszej oceny efektywności danej spółki przez rynek kapitałowy. Powyższe można interpretować na kilka sposobów, przykładowo: obecna rola rady nadzorczej jest zbyt słaba, na rynku dominują obecnie duzi inwestorzy, których interesy są zabezpieczone bez względu na skład rady nadzorczej. Wartością dodaną niniejszego opracowania jest to, iż relatywnie niewielka liczba badań próbuje ocenić wpływ zasad corporate governance na działalność spółek.
Słowa kluczowe: Q-Tobina, rada nadzorcza, efektywność spółek, sWIG80, teoria agencji

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF THE SUPERVISORY BOARD AND ITS EFFECT ON THE COMPANY OPERATIONS – ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE EXAMPLE SECURITI ES


Abstract:
Main purpose of this paper is to find out if quality of board of directors – measured by GPW criteria from Good Practice roles, positively inflicts companies efficiency.
We have build econometric model and checked if board quality have any impact on companies efficiency – measured by Tobin-Q.
Achieved results do not support statement that board of directors members quality have impact on company efficiency. Above results may be interpreted in following way: board status is to week to have material impact on company efficiency, current GPW market is dominated by large investors who can influence management by different means than the board.
Value added of this paper is than there is limited number of researches checking if corporate governance has material impact on companies listed on GPW.
Keywords: Q-Tobin, corporate governance, board of directors, company efficiency, sWIG80, agency theory