Zeszyty naukowe
Autor: Monika Bolek 31
Strony: 31–48
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie związku płynności finansowej przedsiębiorstwa z jego wielkością. Płynność finansowa przedstawiona jest przez autorkę w ujęciu statycznym oraz dynamicznym i mierzona jest wskaźnikiem bieżącym, cyklem konwersji gotówki i stosunkiem aktywów bieżących do aktywów ogółem. Wielkość przedsiębiorstwa rozważana jest jako wielkość aktywów lub sprzedaży.
Metodologia badania – Ocenę zależności między płynnością finansową a wielkością przedsiębiorstwa przeprowadzono w oparciu o analizę korelacji oraz regresji między poszczególnymi wskaźnikami na podstawie danych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997–2011.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że płynność finansowa jest złożonym zjawiskiem i wpływa na wielkość przedsiębiorstw.
Oryginalność/wartość – Istnieje wpływ zarządzania płynnością finansową na wielkość przedsiębiorstwa, co świadczy o tym, że pewnej wielkości przedsiębiorstwa można przypisać zestaw wskaźników płynności finansowej, które tę wielkość determinują.
Słowa kluczowe: płynność finansowa, wielkość przedsiębiorstwa

FINANCIAL LIQUIDITY AND COMPANY SIZE RELATIONSHIP BASING ON WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to provide financial liquidity of a company relationship to its size. Financial liquidity is presented by the author in terms of static and dynamic indicators, and is measured by the current ratio, the cash conversion cycle and the ratio of current assets to total assets. The size of the company is considered as the amount of assets or sale.
Design/methodology/approach – Assessment of the relationship between liquidity and the size of the company was based on the correlation and regression analysis between indicators based on data of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 1997–2011.
Findings – The research found that liquidity is a complex phenomenon and affects the size of the enterprise.
Originality/value – There is an effect of the liquidity management on the size of the company which indicates that a company size can be attributed to the set of indicators of liquidity, which determine the size.
Keywords: financial liquidity, size of a company