Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska 49
Strony: 49–60
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem niniejszego artykułu jest ocena jakości raportowania ze względu na zakres informacji o źródłach kapitału, a także wskazanie pożądanego zakresu tych ujawnień w kontekście oceny struktury kapitału.
Metodyka badania – W teoretycznej części artykułu wykorzystano przede wszystkim analizę aktów prawnych regulujących zagadnienie sprawozdawczości finansowej oraz studia literaturowe dotyczące struktury kapitału. W części empirycznej natomiast zastosowano analizę skonsolidowanych sprawozdań finansowych i metodę porównań.
Wynik – Ocenę jakości raportowania obniża brak przejrzystej i wyczerpującej informacji pozwalającej na ocenę źródeł i struktury kapitału. W szczególności chodzi tu o nieujednolicony sposób prezentowania poszczególnych grup kapitału obcego odsetkowego w pasywach oraz brak informacji o koszcie kapitału obcego.
Oryginalność/wartość – W przeciwieństwie do większości prac natury ogólnej dotyczących tematyki sprawozdawczości, w artykule przedstawiono ujęcie szczegółowe. Oceniono bowiem zakres informacji dostarczanych w ramach sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzanego według MSSF, biorąc pod uwagę problematykę struktury kapitału.
Słowa kluczowe: struktura kapitału, sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe

THE ASSESSMENT OF CAPITAL SOURCES DISCLOSURE IN FINANCIAL REPORTING OF SELECTED PUBLIC COMPANIES IN THE ENERGY SECTOR

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to assess the quality of financial reporting taking into consideration the range of information about sources of capital, as well as to indicate a preferable range of information in this field.
Design/methodology/approach – In the theoretical part of the paper, we analysed legislation regulating financial reporting, as well as business literature concerning capital structure. In the empirical part, we studied consolidated financial statements using the comparison method.
Findings – The quality of financial reporting is decreased due to the lack of clear and exhaustive information that is needed to assess the sources of capital and capital structure. It is mainly connected with the nonunified way of presenting certain types of interest-bearing liabilities, as well as with the lack of information on the cost of this capital.
Originality/value – Unlike most general studies concerning financial reporting, this paper had a specific purpose. We assessed the range of information presented in the statement of financial position prepared according to IFRS, taking into consideration the problem of capital structure.
Keywords: capital structure, consolidated statement of financial position, consolidated financial statement