Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Czajor 61
Strony: 61–72
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-05
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie zmiany podejścia (w porównaniu do zasad obowiązujących obecnie według MSR 39) do oceny utraty wartości aktywów finansowych w nowym standardzie regulującym zasady rachunkowości instrumentów finansowych – MSSF 9.
Metodologia badania – Jako metodę badawczą zastosowano analizę i krytykę piśmiennictwa (głównie źródeł regulacji rachunkowości) oraz metodę analizy i konstrukcji logicznej.
Wynik – W rezultacie rozważań przeprowadzonych w artykule sformułowano wniosek wskazujący na prawdopodobny wzrost kosztów ujmowanych z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w przypadku stosowania nowych rozwiązań (MSSF 9), a także potencjalny wpływ tych rozwiązań na poziom tworzonych przez banki tzw. kapitałów regulacyjnych oraz na zasady zarządzania ryzykiem kredytowym.
Oryginalność/wartość – Treści przedstawione w artykule wydają się być wartościowe z uwagi na istotny wpływ sytuacji finansowej banków (na które opisywane rozwiązania będą miały największy wpływ) na ogólną kondycję gospodarki.
Słowa kluczowe: aktywa finansowe, utrata wartości, oczekiwane straty, ryzyko kredytowe

NEW MODEL OF FINANCIAL ASSETS’ IMPAIRMENT IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL FINANANCIAL REPORTING STANDARDS

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is the presentation of the change of model of financial assets’ impairment (as compared new IFRS 9 with IAS 39).
Design/methodology/approach – The paper used a method of study of literature (especially accounting regulations) and a method of analysis and logical construction.
Findings – There is a conclusion in this article that new model of financial assets’ impairment may cause an increase of loss allowances and increase of costs incurred to estimate impairment (in short term). This model seems to have an influence also on the amount of capital reserves in banks as well as on the policy of credit risk management.
Originality/value – This article seems to be valuable because financial situation of enterprises (especially of banks, which will be most influenced by new regulation) is crucial for the financial stability of world economy. New model of financial assets’ impairment should improve quality of financial statements in terms of the prediction of possible future losses.
Keywords: financial assets, impairment, expected losses, credit risk