Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Duliniec 73
Strony: 73–82
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-06
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zbadanie, czy decyzje o wyborze źródeł finansowania przedsiębiorstw są zdeterminowane dążeniem do optymalizacji struktury kapitału, czy też raczej struktura kapitału jest wynikiem selekcji źródeł finansowania według innych kryteriów. Przedmiotem analizy są podstawowe determinanty kształtowania struktury finansowania przedsiębiorstw.
Metoda badawcza – Artykuł ma charakter przeglądowy. Na podstawie aktualnego stanu badań nad strukturą kapitału (dorobek teoretyczny i wyniki badań empirycznych opisane w literaturze światowej) zostały wyciągnięte wnioski na temat uwarunkowań decyzji finansowych podejmowanych w przedsiębiorstwach (metoda dedukcyjna). Podstawy teoretyczne analizy tworzą: teoria substytucji, teoria hierarchii, teoria sygnalizacjii teoria wyczucia rynku.
Wyniki – Zarządy przedsiębiorstw przy wyborze źródeł finansowania kierują się przede wszystkim aktualną sytuacją firmy i warunkami na rynku finansowym, a nie kryterium optymalizacji wskaźnika dźwigni finansowej. Struktura kapitału przedsiębiorstwa jest skumulowanym wynikiem wcześniejszych decyzji w zakresie selekcji źródeł finansowania. Żadna z teorii struktury kapitału nie wyjaśnia w pełni finansowych decyzji przedsiębiorstw. Do najważniejszych determinantów tych decyzji należy zaliczyć: rentowność przedsiębiorstwa, jego wielkość, potencjał wzrostu, materialność aktywów, oczekiwaną inflację oraz przeciętny poziom wskaźnika dźwigni finansowej dla branży.
Oryginalność – Istotny przyczynek do stosunkowo rzadko poruszanej w polskiej literaturze przedmiotu problematyki wzajemnych relacji teorii struktury kapitału oraz praktyki w zakresie kształtowania struktury finansowania w przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: źródła finansowania, wskaźnik dźwigni finansowej, optymalna struktura kapitału, teoria substytucji, teoria hierarchii

SELECTION OF FINANCING SOURCES AND OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE

Abstract:
Purpose – The paper surveys the determinants of capital structure and examines the problem: are companies searching for optimal capital structure or their selection of sources of financing is based on different criteria?
Approach – On the basis of the review of theoretical and empirical research new conclusions concerning determinants of corporate financial decisions are drawn. Main theoretical background for such deliberations consists of: trade-off theory, pecking order theory, signaling theory and market timing theory.
Findings – Current company’s performance and market conditions have the main influence on financing choices instead of the search for optimal capital structure. Current capital structure is a cumulative result of previous decisions on sources of financing. None of the capital structure theories fully describes financing structure decision making. The main determinants of these decisions are: profitability, company size, growth opportunities, tangibility of assets, expected inflation rate and industry median financial leverage ratio.
Value – The paper constitutes a substantial contribution to the discussion (rarely found in Polish publications) on relationship between theory and practice in the area of corporate capital structure decision making.
Keywords: sources of financing, financial leverage ratio, optimal capital structure, trade-off theory, pecking order theory