Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Felczak 83
Strony: 83–91
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-07
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania było ustalenie preferencji w zakresie źródeł finansowania działalności rolniczej w opinii zarządzających w zależności od wielkości ekonomicznej prowadzonego gospodarstwa rolniczego.
Metodologia badania – Badaniem, z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, zostało objętych 60 rolników udostępniających swoje dane rachunkowe w ramach systemu FADN-PL.
Wynik – W opinii zarządzających gospodarstwami rolniczymi podstawowym powodem korzystania z kapitału obcego był niewystarczający poziom dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolniczego. Ponadto preferowane przez rolników źródła finansowania majątku wskazywały na poszukiwanie przez nich bezpiecznych i tanich form finansowania działalności.
Oryginalność/wartość – W opracowaniu zaprezentowano zróżnicowanie preferencji zarządzających gospodarstwami rolniczymi w zakresie wykorzystywanych źródeł finansowania w zależności od skali prowadzonej produkcji.
Słowa kluczowe: gospodarstwo rolnicze, struktura kapitału, źródła finansowania, gospodarstwo domowe

THE SOURCES OF FINANCING OF AGRICULTURAL ACTIVITIES ACCORDING TO THEIR MANAGERS

Abstract:
Purpose – The purpose of the study was to present preferences with regard to the sources of financing of agricultural activities, in the opinion of managers, depending of the size of farm.
Design/methodology/approach – The study using an interview questionnaire was conducted among 60 farmers who provide their financial data to the Farm Accountancy Data Network in Poland.
Findings – In the opinion of managers of agricultural farms, the primary reason for using foreign capital was the insufficient level of income. In addition, the asset financing sources declared by farmers indicate that the managers searched for safe and cheap sources of funding.
Originality/value – The paper presents the differences in farmers’ preferences with regard to sources of funding, depending on the scale of production in their farms.
Keywords: agricultural farm, capital structure, sources of funding, household