Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Gajdka, Piotr Pietraszewski 93
Strony: 93–102
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-08
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule omówiono problem relacji pomiędzy wzrostem zysków spółki a stopą zwrotu z akcji. Jak to wykazano na podstawie badań dotyczących rynków międzynarodowych, ani szybki wzrost gospodarczy ani też szybki wzrost zysków uzyskiwanych przez spółki nie gwarantują wysokich stop zwrotu z akcji dla inwestorów. Są różne przyczyny takiego stanu rzeczy, jednak jednym z najbardziej istotnych wydaje się cena, jaką inwestorzy płacą za możliwości wzrostu. W artykule przedstawiono wyniki badań nad tym problemem w odniesieniu do rynków zagranicznych, jak również zaprezentowano wyniki wstępnych badań nad tym problemem w odniesieniu do rynku polskiego przeprowadzonych na próbie spółek z indeksu WIG20. Rezultaty badań wskazują na pozytywną korelację pomiędzy stopą wzrostu EPS a stopą zwrotu z akcji, jednak uzyskane wyniki nie we wszystkich podokresach okazały się istotne statystycznie.
Słowa kluczowe: stopa zwrotu z akcji, zysk na akcję, wskaźnik ceny do zysku

EARNINGS GROWTH AND STOCK RETURNS

Abstract:
In paper we discuss the problem of relations between EPS growth and stock return. As it was presented on data from international capital market neither fast economic growth nor fast corporate EPS growth guarantee high stock returns for investors. There are several explanations for such relation, however it seems that valuation plays a critical role. Investors should pay attention to growth, however, more important is how much they pay for that growth. In article we discuss that issue on the example of foreign markets as well as domestic market. In research on the sample of companies included into WIG20 index we have found positive correlation between EPS growth and stock rate of return however it was not significant in each subperiod.
Keywords: stock return, earnings per share, price/earnings ratio