Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Kitowski 103
Strony: 103–116
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-09
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Próba krytycznej oceny, w aspekcie metodycznym, zjawiska powszechnego stosowania przez biegłych rewidentów, w procedurze badania sprawozdań finansowych, modelu dyskryminacyjnego E. Altmana.
Metodologia badania – Krytyczna analiza wyselekcjonowanego zasobu literatury przedmiotu (blisko 50 pozycji) oraz materiałów źródłowych (100 raportów i opinii biegłych rewidentów) zgodna jest z koncepcją metodologiczną K.R. Poppera, który sformułował postulat nakazujący skoncentrowanie wysiłków badawczych nie na poszukiwaniu faktów potwierdzających sprawdzane hipotezy, lecz na poszukiwaniu faktów im zaprzeczających.
Wynik – Na 100 losowo dobranych opinii biegłych rewidentów, aż w 82 przypadkach zastosowano metodę E. Altmana do oceny ryzyka upadłości badanej jednostki, z reguły z pomijaniem kryterium specyfiki badanych jednostek (zwłaszcza przynależności sektorowej oraz faktu notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych). Wykazano liczne błędy i uproszczenia metodyczne w próbach zastosowania tej metody, które obniżają wiarygodność diagnostyczną otrzymywanych wyników, a w skrajnych przypadkach nawet je dyskwalifikują.
Oryginalność/wartość – Zakwestionowano wiarygodność diagnostyczną modelu E. Altmana, w polskich uwarunkowaniach gospodarczych, w procedurze oceny ryzyka zagrożenia upadłością jednostek gospodarczych, na podstawie sprawozdań finansowych.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, kondycja finansowa, metody dyskryminacyjne

DISCRIMINATORY METHODS IN THE STUDY OF FINANCIAL STATEMENTS

Abstract:
Purpose – an attempt to critically evaluate, in terms of methodological, the phenomenon of widespread use by auditors E. Altman’s discriminatory model for the examination of financial statements.
Design/methodology/approach – critical analysis of selected literature (nearly 50 items) and source material (100 reports and opinions of auditors) is consistent with the K.R. Popper’s methodological concept, who formulated the demand for compelling focus research efforts not on finding the facts which do confirm the hypothesis, but to search for facts contradicting them.
Findings – on 100 randomly selected reviews auditors the 82 cases of E. Altman method was used to assess the risk of bankruptcy of the audited entity, usually skipping the criterion of specificity of the units surveyed (especially the fact of sector membership and the fact of listing on the Stock Exchange). It has been shown numerous errors and methodical simplify in trying to apply this method, which reduce the diagnostic reliability of the obtained results, and in extreme cases even they disqualify them.
Originality/value – the article questioned the reliability of the diagnostic model of E. Altman in the Polish economic conditions, in the risk assessment procedure threat of bankruptcy of economic entities, based on financial statements.
Keywords: financial reporting, financial standing, discriminant methods