Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Kowalik 117
Strony: 117–126
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-10
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne znaczenie kapitału obrotowego netto w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest dokonywana głównie na podstawie przeprowadzanej analizy w wielu obszarach działalności podmiotu. W artykule zwrócono uwagę, iż niezwykle użyteczną informacyjnie kategorią ekonomiczną wykorzystywaną w ramach analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa jest kapitał obrotowy netto. Przedstawiona została problematyka ustalania poziomu tego kapitału, jak i sposób obliczania zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Omówiono znaczenie tego kapitału i jego wykorzystanie w wielu obszarach dokonywanych analiz, co pozwala uzyskać informacje umożliwiające dokonanie właściwej oceny i diagnostyki ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: analiza ekonomiczna, kapitał obrotowy netto, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, analiza płynności finansowej

WORKING CAPITAL IN ECONOMIC ANALYSIS OF THE COMPANY

Abstract:
In the paper the attention was turned to the issue of importance of the net working capital in an economic analysis of the company. The assessment of the company’s financial position is carried out mainly on the basis of the analysis concerning many areas of the enterprise. The article pointed out that a very useful informationally category used in the economic analysis of companies is net working capital. Presented the problem of determining the level of working capital and the method for calculation of the demand for net working capital. The significance of this capital and its use in many areas of the analysis were carried out. It allows to acquire information to make a proper assessment and diagnosis of economic situation of the company.
Keywords: economic analysis; net working capital; the demand for the working capital; analysis of the financial liquidity