Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Kumor 127
Strony: 127–134
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-11
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przeanalizowanie znanych w teorii i praktyce, wybranych koncepcji rachunkowości i wskazanie ich miejsca oraz roli w systemie informacyjnym rachunkowości, w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym.
Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych, analiza porównawcza.
Wynik – Koncepcje w rachunkowości mogą mieć charakter retrospektywny lub prospektywny, zaś zachodzące zmiany w systemie rachunkowości nie pozostają bez wpływu na te koncepcje. Z kolei wybór określonej koncepcji ma wpływ na informacje pochodzące z systemu rachunkowości.
Słowa kluczowe: koncepcje rachunkowości, ujęcie retrospektywne i prospektywne, sprawozdanie finansowe

ACCOUNTING CONCEPTS RETROSPECTIVELY AND PROSPECTIVELY THEIR REVIEW AND CLASSIFICATION

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is the analysis of theoretical and practical accounting concepts and indicating their role and place in the accounting information system in retrospective and prospective view.
Design/methodology/approach – The paper used a method of study of literature, acts and comparative analysis.
Findings – The concepts in accounting are retrospective and prospective. Changes in the accounting system have an influence on accounting concepts. The choice of the accounting concepts influence on the information derived from accounting system.
Keywords: accounting concepts; financial statement, retrospective and prospective view