Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Walińska, Grzegorz Urbanek 197
Strony: 197–209
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-18
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Artykuł dotyczy problemu ujawniania informacji na temat aktywów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym. Podejmuje bardzo aktualny temat, a jego celem jest modyfikacja sprawozdania pozwalająca na jego zorientowanie na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy studiów literaturowych oraz własne obserwacje rozwiązań w zakresie raportowania przez spółki publiczne funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym. Jest także efektem współpracy i doświadczeń praktycznych autorów w zakresie wyceny przedsiębiorstwa, bazującej na analizie jego sprawozdań finansowych.
Wynik – Wynikiem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest propozycja wprowadzenia dodatkowych informacji do not będących integralną częścią sprawozdania finansowego, zawierających dane o nakładach ponoszonych na aktywa niematerialne, obecnie ujmowanych jako koszty ich poniesienia.
Oryginalność/wartość – Proponowane w artykule rozwiązania mają charakter oryginalnych, autorskich rozwiązań i wpisują się w nowe trendy sprawozdawczości finansowej. Postulowane ujawnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego, a nie raportowania niefinansowego, dzięki czemu mają charakter obiektywnych i wiarygodnych danych finansowych, które mogą stanowić podstawę do dokonywania pogłębionych analiz sytuacji przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, zarządzanie wartością, ujawnienia, aktywa niematerialne

VALUE ORIENTED FINANCIAL STATEMENT OF THE COMPANY – PROPOSAL OF CHANGE

Abstract:
Purpose – The paper deals with the issue of disclosure of intangible assets in the financial statements. Its purpose is to present the modified financial report of a company, dedicated to value based management.
Design/methodology/approach – The article is based on the critical analysis of literature studies and observations of practices conducted to improve the implementation of the concept of integrated reporting by public companies operating in the Polish capital market. It also builds on the practical experience of the authors in companies value appraisal, based on the analysis of their financial statements.
Findings – A result of considerations in this paper is the proposal to introduce additional information to the notes, which are an integral part of the financial statements, containing data on expenditure incurred on intangible assets, currently recognized as an periodical expense.
Originality/value – The proposed disclosures constitutes original, proprietary solutions which are compat ible with new trends in financial reporting. The proposed disclosures are an integral part of the financial statements, thus they deliver objective and reliable financial data which can contribute to more in-depth analysis of company situation.
Keywords: financial statements, value management, disclosure, intangible assets