Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Waśniewski 211
Strony: 211–220
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-19
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Analiza zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami w zakresie pomiaru dokonań a wynikami finansowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 osób.
Metodologia badania – Dwukrotna ankieta przeprowadzona techniką CATI na 100 małych oraz 100 średnich przedsiębiorstwach w latach 2012 oraz 2014. Wybrane zależności pomiędzy wynikami ankiety zostały przebadane z wykorzystaniem współczynników korelacji Czuprowa oraz testów niezależności χ 2  Pearsona.
Wynik – W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono brak lub niską zależność pomiędzy wybranymi charakterystykami systemów pomiaru dokonań a wynikami finansowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw.
Oryginalność/wartość – Artykuł stanowi oryginalne podejście do badania efektywności systemów pomiaru dokonań w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wartość stanowi zbadanie zależności w oparciu o wyniki finansowe.
Słowa kluczowe: system pomiaru dokonań, małe i średnie przedsiębiorstwa

PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM AND FINANCIAL RESULTS OF POLSIH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Abstract:
Purpose – Analysis of relationship between solutions applied in the field of performance measure ment and financial results of polish small and medium enterprises employing more than 10 people.
Design/methodology/approach – Survey carried twice by CATI method on a sample of 100 small and 100 medium enterprises in 2012 and 2014. Chosen relationships between survey results were tested by Tschuprow’s correlation coefficient and Pearson’s χ 2  dependency tests.
Findings – As the result of the research has been founded lack or low dependence between chosen characteristics of performance measurement systems and financial results of polish SMEs.
Originality/value – Article provides original approach to effectiveness research of performance measurement systems in small and medium enterprises. Value is established by research of dependency based on financial results.
Keywords: performance measurement system, small and medium enterprises (SME)