Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Wszelaki 221
Strony: 221–229
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-20
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Postępujący proces globalizacji oraz rozwój gospodarki rynkowej zmusza przedsiębiorców do ciągłego doskonalenia swej polityki finansowe, w oparciu o bieżącą ocenę sytuacji finansowej firmy. Ocena ta jest możliwa dzięki przeprowadzeniu analizy finansowej, która jest jednym z ważniejszych narzędzi podejmowania decyzji i oceny efektów gospodarczych. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych jest możliwa dzięki zastosowaniu analizy wstępnej oraz analizy wskaźnikowej. Celem artykułu jest ukazanie użyteczności rachunku przepływu środków pieniężnych do prawidłowej oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa i wczesnego ostrzegania w razie wystąpienia zagrożenia.
Metodologia badania – W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne. Wykorzystano metodę analizy.
Wynik – Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak za pomocą prawidłowo przeprowadzonej analizy wstępnej przepływów pieniężnych można zbadać stopień zaspokojenia potrzeb płatniczych oraz kontrolować poziom płynności i wypłacalności. Wskazano w nim także, że informacje płynące z rachunku przepływów pieniężnych powinny być zweryfikowane z wynikami uzyskanymi z bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Oryginalność/wartość – Wskazanie metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w kontekście regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych rachunkowości oraz zasad wstępnej oceny przepływów pieniężnych.
Słowa kluczowe: przepływy pieniężne, rachunek przepływów pieniężnych, analiza wstępna, płynność finansowa

THE USE THE CASH FLOW STATEMENT IN THE ANALYSIS OF THE PRELIMINARY FINANCIAL LIQUIDITY – THEORETICAL BACKGROUND

Abstract:
Purpose – An advancing process of globalization and the development of a market economy forces companies to continuously improve their financial policy, based on the current evaluation of finan cial situation of the company. Evaluation the financial situation of the company is possible thanks to the financial analysis, which is one of the most important tools for decision-making and evaluation of economic effects. Analysis of company’s financial condition on the basis of cash flow is possible through the use of the preliminary analysis and ratio analysis. The purpose of this article is to show the usefulness of the cash flow statement for the correct evaluation of the financial liquidity and early warning in the event there is a risk.
Design/methodology/approach – The article uses a national literature in this field and acts. Method of analysis used.
Findings – The article is an attempt to answer the question of how to use properly conducted preliminary analysis of cash flow can explore the degree of satisfaction of the needs in payment and control the level of liquidity and solvency. Indication that information from the cash flow statement should be verified with the results obtained from the balance sheet and profit and loss account.
Originality/value – The indication in the article methodologies cash flow statement in the context of national legislation and international accounting standards and rules a preliminary assessment of cash flow.
Keywords: cash flow, cash flow statement, a preliminary analysis, financial liquidity