Zeszyty naukowe
Autor: Thomas Arkan 233
Strony: 233–244
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-21
pdfpełen tekst

Abstract:
The study points to the importance of studying and analysing the different concepts of financial distress and failure besides its role and importance in the performance evaluation of companies. The distress and failure of a company is considered to be the most important subject studied by academics and researchers as for the potential impacts that might result from it on the wealth of the stockholder, creditors and society. Therefore, many researchers started to find a method to detect and predict distress and failure to maintain the goal of survival and continuity of companies before the disaster happens. This study focused on using the B-Sherrod model which considered an advanced model to detect this phenomenon by testing the applicability of this model on a sample from a Kuwaiti manufacturing company. The study concluded that the B-Sherrod Model for detecting financial distress and prediction should be adopted as a reliable technique for the evaluation of a company’s performance. Empirical test results showed the effectiveness of the Sherrod model in revealing financial distress that will help investors and other concerned users to visualize the ability of companies to continue.
Keywords: Financial Distress, the B-Sherrod model

WYKRYWANIE TRUDNOŚCI FINANSOWYCH W MODELU B-SHERRODA: STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie:
Praca ta wskazuje na znaczenie badania i analizy różnych koncepcji trudnej sytuacji i porażek finansowych poza rolą i wagą oceny skuteczności spółek. Trudności i niepowodzenia firm są uważane za najistotniejsze tematy dla naukowców i badaczy ze względu na potencjalny wpływ, jaki mogą one wywrzeć na majątek akcjonariuszy, wierzycieli i społeczeństwo. Dlatego też wielu badaczy podjęło się znalezienia metody wykrywania i przewidywania trudności i niepowodzeń w celu umożliwienia firmie przetrwania i zachowania ciągłości działalności jeszcze przed porażką. Niniejsze badanie skoncentrowało się na zastosowaniu modelu B-Sherroda, który uważany jest za najbardziej zaawansowany w wykrywaniu tego zjawiska, poprzez zbadanie stosowalności tego modelu na próbie pochodzącej z kuwejckiej firmy produkcyjnej. Analiza wykazała, że model B-Sherroda wykrywania i przewidywania trudności finansowych powinien zostać przyjęty jako wiarygodna technik oceny wydajności przedsiębiorstw. Empiryczne wyniki badania wykazały skuteczność modelu B-Sherroda w ujawnieniu trudności finansowych, co może pomóc inwestorom i innym interesariuszom zwizualizować zdolności przedsiębiorstwa do nieprzerwanej działalności.
Słowa kluczowe: trudności finansowe, model B-Sherroda