Zeszyty naukowe
Autor: Thomas Arkan 245
Strony: 245–258
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-22
pdfpełen tekst

Abstract:
The purpose of this paper is to examine empirically and detect the extent of practicing Earning management (EM) in Kuwaiti manufacturing companies and to discover the relationship and effects of using earning management practices and declared net income and cash flow in financial statements on stock price in financial markets. The practitioner experience accountant can provide different forms and types of earning and profit in financial statements to users by manipulating with numbers and records and to make benefits out of the flexibility of accounting standards, policies, disclosures and the interference in accounting measurement without violating rules and principles, this paper will focus on analysing the concept of earning management, motivations that stand behind it, methods and techniques that are used to practice it and discussing the different models used to detect these practices, that may give many explanations to the behaviours of managements and accountants, the sample chosen in this study consists of 7 Kuwaiti manufacturing firms listed on the financial market. The modified Jones model (1995) which represents the most favourite model by the researcher was used to estimate the discretionary accruals in order to detect the earnings management practices and to explore the effects of some variable and factors on earning management practices and stock price, a regression model was designed and a statistical analysis was used by (SPSS) to analyse this phenomenon. The results of testing these models on the samples selected showed that the Kuwaiti firms are involved in earning management practices as they exercised the discretionary accruals in a negative way. The tests showed also the negative effect of net income and cash flow that was created from EM practice on stock price.
Keywords: earning management (EM), net income, cash flow, stock price, and the modified Jones model

WPŁYW TECHNIK ZARZĄDZANIA ZYSKAMI, DOCHODU NETTO ORAZ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA CENĘ GIEŁDOWĄ

Streszczenie:
Celem tej pracy jest doświadczalne zbadanie i określenie zakresu zarządzania zarobkami (ang. earnings management, EM) w kuwejckich przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak również odkrycie zależności i wpływu zastosowania praktyk zarządzania zyskami i zadeklarowanego w sprawozdaniu finansowym dochodu netto oraz przepływów pieniężnych na ceny akcji na rynku finansowym. Księgowy z doświadczeniem praktycznym jest w stanie wymienić różne formy i typy zysków i dochodów w sprawozdaniach finansowych poprzez manipulowanie liczbami i zapisami, a także wykorzystać elastyczność norm rachunkowości, zasady, oświadczenia o ujawnieniu danych oraz ingerencję w pomiar rachunkowy bez naruszania zasad i reguł. Niniejsza praca skoncentruje się na analizie koncepcji zarządzania zyskami, motywami, które za nimi stoją, metodami i technikami stosowanymi w praktyce, a także omówi różne modele wykorzystywane do wykrywania takich działań, które mogą wiele wyjaśnić co do zachowań menedżerów i księgowych. Niniejsze badanie opiera się na próbie 7 kuwejckich firm produkcyjnych notowanych na rynku finansowym. Do oszacowania swobody w metodzie memoriałowej w celu wykrycia praktyk związanych z zarządzaniem zyskami zastosowano zmodyfikowany model Jonesa (1995), który należy do najbardziej ulubionych modeli badawczych. Do zbadania pewnych zmiennych oraz czynników wpływających na praktyki zarządzania zyskami i cenę akcji utworzono model regresyjny i zastosowano analizę statystyczną przez (SPSS) do analizy tego zjawiska. Wyniki testów przeprowadzonych według tego modelu na próbie badanej wykazały, że kuwejckie firmy stosują praktyki zarządzania zyskami wykorzystując w negatywny sposób swobodną metodę memoriałową. Testy wykazały także negatywny wpływ dochodu netto i przepływów pieniężnych wytworzonych w ramach praktyk zarządzania zyskami na cenę akcji.
Słowa kluczowe: zarządzanie zyskami (ZZ), dochód netto, przepływy pieniężne, cena akcji, zmodyfikowany model Jonesa