Zeszyty naukowe
Autor: Anna Siemionek, Małgorzata Siemionek 359
Strony: 359–368
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-32
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Wzorowanie się na konkurencji i przyjmowanie najlepszych praktyk jest jedną z koncepcji zarządzania zwaną benchmarkingiem. Przemiany w świecie zmuszają przedsiębiorstwa do szukanianowych sposobów zarządzania. Osiągnięcie przewagi nad konkurencją oznacza, iż czynności, które wykonuje się w ramach danego procesu są wykonywane szybciej, lepiej, bardziej efektywnie, co pozwala na osiągnięcie najlepszej produktywności, a co za tym idzie przewagi konkurencyjnej.
Metodologia badania – Analiza artykułów naukowych zawierających badania na temat benchmarkingu. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 110 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw województwa pomorskiego w latach 2008–2010. Dokonano analizy wyników badań przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel.
Wynik – W artykule zaprezentowano przegląd definicji benchmarkingu, wady i zalety jego stosowania, jak również dokonano porównania benchmarkingu z budżetowaniem. Na podstawie ankiety zaprezentowano wyniki badań dotyczące zakresu wykorzystania benchmarkingu w badanych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego.
Oryginalność/wartość – Sama tematyka benchmarkingu jest dosyć popularna, ale nie ma dużo opracowań dotyczących wykorzystania benchmarkingu na przykładzie konkretnego województwa. Artykuł stanowi próbę całościowej prezentacji tego zjawiska w województwie pomorskim według obecnego stanu wiedzy.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, zarządzanie jakością, koncepcje zarządzania

BENCHMARKING AND ITS USE IN ENTERPRISES IN POMERANIAN VOIVODESHIP

Abstract:
Purpose – Benchmarking is one of the best practices in the management concept. Changes in the world are forcing companies to look for new management tools. Achieving competitive advantage means that activities that are implemented within the process are done faster, better , more efficiently, allowing you to achieve the best productivity and competitive advantage.
Design/methodology/approach – Analysis of scientific articles containing research on benchmarking. The survey has been conduted among 110 small, medium and large enterprises in Pomeranian Voivodeship in Poland in the years 2008–2010. The results were examined by Excel.
Findings – The article presents an overview of the definition of benchmarking, the advantages and disadvantages of its use as well as comparison of benchmarking and budgeting. The results of survey present the use of benchmarking in selected enterprises in Pomeranian Voivodeship.
Originality/value – This issue of benchmarking is quite popular, but not in relation to controlling. The article presents a comprehensive presentation of current knowledge concerining this subject.
Keywords: competitiveness; quality management; management concepts