Zeszyty naukowe
Autor: Jakub Marszałek 381
Strony: 381–391
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-34
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Analiza zmian warunków finansowania przedsiębiorstw wykorzystujących obligacje zamienne na akcje rozszerzone o opcje przedterminowego wykupu call/put. Badanie przeprowadzono w okresach przed i po wybuchu światowego kryzysu finansowego. Wykorzystanie możliwości skrócenia czasu zapadalności długu lub jego zamiany na akcje powinno być szczególnie widoczne w czasie utrudnionego dostępu do kapitału. Dług hybrydowy wykorzystywany jest zwłaszcza w takim momencie. W pracy przyjęto hipotezę potwierdzającą wykorzystanie opcji call/put do pozyskania kapitału na lepszych warunkach w porównaniu z emisją tradycyjnego długu hybrydowego.
Metodologia badania – Badaniu poddano najważniejsze charakterystyki obligacji zamiennych wyemitowanych przez amerykańskie przedsiębiorstwa niefinansowe przed i po kryzysie. Do oceny różnic pomiędzy parametrami obligacji wyemitowanych przed i w czasie kryzysu 2008 wykorzystano analizę statystyczną opartą na testach istotności różnic. Zastosowane zostały test t dla prób niezależnych oraz test Manna-Whitneya.
Wynik – Przeprowadzona analiza różnic pozwala zauważyć, że pogorszenie warunków gospodarczych wpłynęło na skrócenie czasu zapadalności długu, czasu konwersji oraz premii konwersji. Zwiększył się także współczynnik konwersji. Zmiany te jednak są mniejsze w przypadku obligacji rozszerzonych o opcję przedterminowego umorzenia długu put/call. Oznacza to, że kryzys finansowy pogorszył warunki finansowania hybrydowego. Opcja call/put wpłynęła jednak łagodząco na tę zmianę zmniejszając asymetrię informacyjną między przedsiębiorstwem a inwestorami.
Oryginalność/wartość – Artykuł jest głosem w dyskusji o przesłankach finansowania hybrydowego. Jego podstawową zaletą jest próba oceny problemu w warunkach gwałtownej zmiany koniunktury gospodarczej. Takie ujęcie praktycznie nie występuje w piśmiennictwie.
Słowa kluczowe: obligacje zamienne, opcja call/put, kryzys finansowy

USE OF HYBRID DEBT EARLY REDEMPTION DURING THE FINANCIAL CRISIS

Abstract:
Purpose – Analysis of changes in financing conditions of enterprises using convertible bonds expanded by early redemption call/put options. The study was conducted in two periods: before and after the global financial crisis outbreak. Shortening the maturity of the debt or its conversion into shares should be particularly evident during the difficult capital access time. Hybrid debt is used especially at such a moment. The paper has been hypothesized confirming the use of the call option/put to raise capital on better terms compared with the issuance of traditional hybrid debt.
Design/methodology/approach – The study involved the most important characteristics of convertible bonds issued by US non-financial corporations before and after the crisis. To evaluate the differences between the 391 Wykorzystanie przedterminowego wykupu długu hybrydowego w warunkach kryzysu finansowego parameters of the bonds issued prior to and during the 2008 crisis statistical analysis based on significant differences tests was used. The t test for independent samples and the Mann-Whitney test were used.
Findings – The analysis of the differences shows that worse economic conditions resulted in shorter debt maturity, conversion time and conversion premiums. Increased conversion ratio was also observed. These changes, however, are lower for bonds extended by the call/put options. This means that financial crisis has worsened the conditions of hybrid financing. The call/put option soothed this change by reducing the financial distress between the company and investors.
Originality/value – The article is a voice in the discussion of the hybrid financing. The attempt of the problem in terms of rapid economic changes assessment seems to be the main advantage of the paper. This approach is nearly absent in the literature.
Keywords: convertible bond, call/put option, financial crisis