Zeszyty naukowe
Autor: Maria Sierpińska, Elżbieta Królikowska 393
Strony: 393–402
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-35
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule podjęto problem zaliczania odsetek od pożyczek w grupach kapitałowych do kosztów uzyskania przychodów. Maksymalna stopa odsetek od takich pożyczek nie powinna przekraczać czterokrotnej wielkości stopy kredytu lombardowego. Od 1 stycznia 2015 roku zmianie uległy rozwiązania prawne dotyczące naliczania w ciężar kosztów podatkowych odsetek od pożyczek w grupie kapitałowej. Rozszerzony został zakres przepisów o cienkiej kapitalizacji na spółki pośrednio powiązane (spółki babki i kuzynki). Dotychczas przepisy te dotyczyły tylko spółek córek. Kwota odsetek uznanych za koszty uzyskania przychodów może być naliczona metodą bezpośrednią lub metodą alternatywną. Metodą bezpośrednią odsetki nalicza się od jednokrotnej wartości kapitału własnego (dotychczas od trzykrotnej wartości kapitału podstawowego). Przy wykorzystaniu metody alternatywnej podstawą naliczenia odsetek uznanych za koszty podatkowe jest podatkowa wartość aktywów oraz stopa referencyjna NBP powiększona o 1,25 p.p. Korporacje międzynarodowe w celu ominięcia przepisów o cienkiej kapitalizacji wykorzystują pożyczki fasadowe. Złożony w banku depozyt stanowi pewnego rodzaju fasadę zabezpieczającą udzieloną pożyczkę. Całość odsetek bankowych stanowi wówczas koszt uzyskania przychodów. W celu ominięcia przepisów dewizowych wykorzystuje się pożyczki równoległe.
Słowa kluczowe: pożyczki wewnątrzgrupowe, cienka kapitalizacja, odsetki od pożyczek, pożyczki fasadowe, pożyczki równoległe

INTERN-COMPANY LOANS AS A FINANCING SOURCE IN THE EQUITY RELATED ENTITY

Abstract:
The article presents a problem of including interests on intern-company loans in the capital groups into tax deductible expenses. The maximum rate of the interests on such king of loans should not excess a fourfold of Lombard rate. Since 1st January 2015 the legal solutions regarding to the method of calculating the interests on the intern-company loans which can be tax deductible expenses has changed. The thick capitalisation legal regulations have been widened and has embraced the indirect, equity related companies. So far that regulations were related only to direct subsidiaries. The amount of the interests which are tax deductible expenses can be counted by direct or alternative method. In the direct method the interests are counted on the value of equity (so far threefold value of share capital). In the alternative method the base amount for counting the interests which are tax deductible expenses is a assets tax value and the reference rate increased by 1,25 percentage point. In order to avoid thick capitalisation regulation, the international corporations use the fronting loans. The bank deposit is consider as a front which secures the given loan. In such a case the whole interests are tax deductible expenses. In order to avoid the exchange rate law regula tions the parallel loans are used.
Keywords: intern-company loans, thick capitalisation, interests on loans, fronting loans, parallel loans