Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Stawska 403
Strony: 403–413
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-36
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest ocena oddziaływania warunków ekonomicznych na poziom kredytów bankowych dla przedsiębiorstw głównie w okresie kryzysu finansowego.
Metodologia badania – Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury naukowej, statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk gospodarczych.
Wynik – Wyniki przeprowadzonej analizy wykazują, że w okresie kryzysu finansowego zauważalna była istotna zależność poziomu kredytów bankowych dla przedsiębiorstw od zmiennych warunków ekonomicz nych w gospodarce.
Oryginalność/wartość – Oryginalność niniejszego badania polega na zauważeniu i podkreśleniu istotności poziomu kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w gospodarce i ich wrażliwości na wahania na rynkach finansowych.
Słowa kluczowe: kredyt bankowy, kryzys finansowy, podaż kredytu, przedsiębiorstwa

BANK CREDIT TO ENTERPRISES IN POLAND IN THE CONTEXT OF THE FINANCIAL CRISIS

Abstract:
The aim of this article is to assess the impact of economic conditions on the level of bank loans to enterprises mainly during the financial crisis. To achieve this objective were used the following research methods: a review of the scientific literature, statistical research methods and methods of graphical presentation of economic phenomena. The results of the analysis show that during the financial crisis, there was noticeable a significant dependence between the level of bank loans to enterprises and economic conditions in the economy. The originality of this study lies in noticing and highlighting the significance of the level of bank loans to enterprises in the economy and their sensitivity to fluctuations in the financial markets.
Keywords: bank loan, financial crisis, credit supply, enterprises