Zeszyty naukowe
Autor: Roman Tylżanowski 415
Strony: 415–423
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-37
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Głównym celem artykułu jest określenie wpływu poszczególnych źródeł finansowania na procesy pozyskania i przekazania technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce.
Metodologia badania – W badaniach wykorzystano modelowanie ekonometryczne z dychotomiczną zmienną zależną typu probit.
Wynik – Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne źródła finansowania sprzyjają procesom transferu technologii w badanym sektorze przedsiębiorstw.
Oryginalność/wartość – Podjęty temat jest ważny i aktualny. Jak dotąd nie przeprowadzono szczegółowych analiz empirycznych dotyczących transferu technologii w sektorze przemysłu wysokiej techniki w Polsce, w tym tych dotyczących kwestii związanych z wpływem źródeł finansowania na pozyskiwanie i/lub przekazywanie technologicznych rozwiązań.
Słowa kluczowe: finansowanie, transfer technologii, sektor wysokiej techniki

FINANCING OF TECHNOLOGY TRANSFER PROCESSES IN HIGH-TECH MANUFACTURING SECTOR IN POLAND

Abstract:
Purpose – The main purpose of this article is to determine the effect of different sources of financing on the processes of acquisition and transfer of technology solutions in high-tech manufacturing sector in Poland.
Design/methodology/approach – The study used econometric modeling with dichotomous dependent variable of probit type.
Findings – Both internal and external sources of finance promote technology transfer processes in the studied sector.
Originality/value – Topic of this article is current and important. Until now, there was no detailed empirical analysis of technology transfer in high-tech manufacturing sector in Poland, including those concerning issues related to the impact of sources of financing for the acquisition and / or transfer of technology solutions.
Keywords: financing, technology transfer, high-tech manufacturing sector