Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Kowalczyk, Katarzyna Mikurenda, Małgorzata Spychalska 481
Strony: 481–493
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-43
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Próba określenia pozycji strategicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w odniesieniu do badanych jednostek – gmin, przedsiębiorstw oraz dla całego regionu.
Metodologia badań – Na podstawie kwestionariuszy ankietowych przeprowadzono badania kluczowych czynników sukcesu dla gmin, przedsiębiorstw oraz całego regionu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać obszary o istotnym potencjale rozwojowym Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Z jednej strony określono czynniki wewnątrz badanych organizacji, jak i w ich mikrootoczeniu, które znacząco podnoszą konkurencyjność badanego regionu. Z drugiej strony wyraźnie wyodrębniono słabości obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, na które autorki badań zwracają szczególną uwagę.
Wartość – Wnioski stanowią punkt wyjścia do przeprowadzenia dalszych badań zmierzających do ustalenia pozycji strategicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na tle Wielkopolski i całej Polski.
Słowa kluczowe: analiza kluczowych czynników sukcesu, gmina, przedsiębiorstwo, region

KEY SUCCESS FACTORS OF AGGLOMERATION KALISKO-OSTROWSKA– PRIMARY RESEARCH

Abstract:
Purpose – An attempt to determine the strategic position of Agglomeration Kalisko-Ostrowska for survey units – municipalities, businesses and the whole region.
Research methodology – Based on survey questionnaires, a study of key success factors for communities, businesses and the whole region of Agglomeration Kalisko-Ostrowska.
Result – The study helped identify areas of significant development potential for Agglomeration KaliskoOstrowska. On the one hand, there are factors inside of the organizations and their microenvironment, which significantly improves the competitiveness of the region examined. On the other hand, clearly separated weaknesses of the area of Agglomeration Kalisko-Ostrowska, to which the author studies pay special attention.
Value – Conclusion constitute a starting point for further studies aimed at determining the strategic position of Agglomeration Kalisko-Ostrowska and against the whole Poland.
Keywords: analysis of key success factors, municipality, company, region