Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Łukomska-Szarek 495
Strony: 495–508
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-44
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W artykule podjęto dociekania naukowe w zakresie wskaźnikowej oceny działalności inwestycyjnej gmin w województwie śląskim.
Metodologia badania – Na podstawie rozważań teoretycznych poddano ocenie wybrane wskaźniki finansowe. W szczególności zbadano wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych i źródła ich finansowania. Okres badawczy obejmuje lata 2007–2012, co umożliwiło ocenę tendencji zmian analizowanych wielkości w czasie.
Wynik – Samorządy gminne w województwie śląskim charakteryzowały się większą aktywnością inwestycyjną w porównaniu do średniej dla gmin ogółem w Polsce w latach 2007–2012. Choć badane gminy odnotowały wysoki poziom wskaźnika samofinansowania, to malała zarówno ich operacyjna, jak i całkowita zdolność do rozwoju. Na spowolnienie aktywności inwestycyjnej wpłynął również mniejszy napływ środków z Unii Europejskiej, na współfinansowanie projektów i programów unijnych.
Oryginalność/wartość – Problematyka podjęta w niniejszej publikacji pozwala na syntetyczną ocenę działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych.
Słowa kluczowe: inwestycje, jednostki samorządu terytorialnego, analiza wskaźnikowa

ASSESSMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN GMINAS IN SILESIAN VOIVODSHIP

Abstract:
Purpose – This paper focuses on the investigations of investment activity in gminas in terms of ratio analysis in Silesian Voivodeship.
Design/methodology/approach – Based on theoretical considerations of investment in local self-government units, the selected financial ratios were analysed. In particular, investment expenditures in local self-governments and sources of their financing were investigated. The studied period covered the years 2007–2012, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change in time.
Findings – Gminas in the Silesian Voivodeship were characterized by a higher investment activity compared to the average for gminas in total in Poland in the years 2007–2012. Although the gminas were reported a high level of self-financing ratio, it was decreased both their operating and total capacity for development. A slowdown in investment activity also contributed a smaller share of the funds from the European Union for financing the programmes and EU projects.
Originality/value – The issues addressed in this publication allows to synthetic evaluation of the investment activity of local governments.
Keywords: investment, local governments, ratio analysis