Zeszyty naukowe
Autor: Renata Manacka, Anna Saniuk 509
Strony: 509–519
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-45
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Rynek otwartych funduszy emerytalnych jest relatywnie nową instytucją finansową. Pierwsze wnioski powszechnych towarzystw emerytalnych – wraz z wnioskami o wydanie zezwolenia na utworzenie otwartych funduszy emerytalnych – wpłynęły do odpowiednich organów 3 sierpnia 1998 roku. Kondycja rynku otwartych funduszy emerytalnych ma trudne do przecenienia znaczenie społeczne, polityczne i ekonomiczne. Decyduje ona o poziomie życia przyszłych emerytów. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717), wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu OFE, które pomogły w obniżeniu poziomu jawnego długu publicznego i obniżyły koszty jego obsługi w związku z pojawieniem się dodatkowych środków w FUS.
Metodologia badania – Podstawowe metody badawcze wykorzystywane przez autorkę to: metoda opisowa, metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda analizy i krytyki aktów prawnych, metoda analizy porównawczej.
Wynik – Ze względu na swoją specyfikę otwarte fundusze emerytalne mają duże znaczenie ekonomiczne. Ich oddziaływanie obejmuje sferę finansów publicznych i gospodarki. Wprowadzone zmiany mają łagodzić negatywne krótko i średnioterminowe skutki reformy z 1999 roku.
Oryginalność/wartość – Zagadnienie wpływu OFE na finanse publiczne jest niejednoznacznie oceniane przez naukowców i praktyków, w literaturze przedmiotu dominują skrajne oceny omawianego zjawiska. W przypadku całej gospodarki, OFE wpływają pozytywnie na sektor prywatny, a negatywnie na publiczny. Bilans jest trudny do jednoznacznej oceny, bo choć znikają pewne korzyści dla wzrostu, to znika też część kosztów dla budżetu.
Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, finanse publiczne, rynek otwartych funduszy emerytalnych, rynek kapitałowy, dług publiczny

THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE FULLY-FUNDED PILLAR OF SOCIAL INSURANCES IN POLAND ON PUBLIC FINANCES

Abstract:
Objective – Open pension funds’ market is a comparatively new financial institution. The first applications of general pension societies – together with applications for giving authorization to establish open pension funds – were filed to competent authorities on 3rd August 1998. The condition of open pension funds is of great social, political and economic importance which is difficult to overemphasize. It determines future pensioners’ standard of living. The Act of 6th December 2013 on changes of several acts in relation to determining the rules of pension payment from the funds collected in open pension funds (Dz.U. 2013, item 1717) made modifications in the performance of open pension funds. These modifications helped reduce the level of declared public debt and reduce its service charges with respect to appearance of extra funds in Social Insurance Fund.
Result – Due to its specific nature, open pension funds are of enormous economical importance. Their effects include sector of public finances and economy. The implemented changes are supposed to mitigate negative short and intermediate effects of reform of 1999.
Authenticity/value – The issue of influence of open pension funds on public finances has not been explicitly evaluated by scientists and practitioners, in the literature there have been extreme evaluations of the subject. In case of our whole economy open pension funds have a positive effect on private sector and a negative one on public sector. The balance is difficult to assess clearly. Although some of the benefits for the increase have been disappearing, so has a part of expenses for the budget.
Keywords: social insurance, public finances, open pension funds’ market, capital market, public debt