Zeszyty naukowe
Autor: Ireneusz Miciuła 521
Strony: 521–531
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-46
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Ukazanie problematyki badania dobrobytu społeczno-ekonomicznego wyrażanego przez mierniki syntetyczne w wartości pieniężnej. Przedstawienie autorskiej koncepcji wyceny dobrobytu za pomocą miernika SEWI.
Metodologia badania – Wnioskowanie na przykładzie studiów literaturowych i weryfikacja metodyki mierzenia popularnych mierników dobrobytu społeczno-ekonomicznego.
Wynik – Analiza popularnych wskaźników syntetycznych dobrobytu gospodarek oraz współczesnych dylematów pomiaru wraz z koncepcją nowej metodyki wyceny wartości pieniężnej.
Oryginalność/wartość – w artykule przedstawiono autorską koncepcję miernika syntetycznego SEWI.
Słowa kluczowe: finansowa wycena, dobrobyt społeczno-ekonomiczny, miernik syntetyczny, SEWI

FINANCIAL VALUATION WELFARE OF SOCIO-ECONOMIC COUNTRIES BASED ON SYNTHETIC GAUGES

Abstract:
Purpose – Show the problems research of socio-economic expressed by synthetic gauges in monetary value. Presentation of the original concept of measurement of well-being through the meter SEWI.
Design/methodology/approach – Inference for example literature studies and verification methodology for measuring popular gauges of socio-economic development.
Findings – Analysis of popular synthetic indicators economies and the prosperity of modern dilemmas measurement with the concept of a new methodology for assessing the monetary value.
Originality/value – The article presents a own concept synthetic measure SEWI.
Keywords: financial valuation social-economic welfare, synthetic indicator, SEWI