Zeszyty naukowe
Autor: Iryna Shulieshova, Teresa Domańska, Mirosław Wasilewski 533
Strony: 533–546
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-47
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – reserve requirements for an insurance company are determined by the state in which the company is doing business. The purpose of the reserve requirement is to ensure that if a catastrophic event were to happen, with a large percentage of policy holders affected, the company would have enough money to meet the claims. Commercial insurance companies are liable to create, on the basis of risks arising from the fulfilment of the object of their activity, reserves, which are used to cover liabilities arising to insurance companies from insurance and reinsurance activity.
Methodology – the methodological basis of work is made by modern economic theory, the theory of financial and strategic management, probability theory and mathematical statistics and the critical analysis of the research of scientists in the field of insurance.
Findings – research of the features of the formation of insurance reserves of insurance companies of Poland and Ukraine.
Originality – originality of the article consists in the research of the features of the formation of insurance reserves of insurance companies of Poland. Comparisons of the methods of the formation of reserves in insurance companies in Poland with insurance companies in Ukraine.
Keywords: insurance reserves; insurance company; methods of formation of reserves in insurance companies

REZERWY UBEZPIECZENIOWE JAKO PODSTAWA WYPŁACALNOŚCI I STABILNOŚCI FINANSOWEJ FIRM UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE

Streszczenie:
Cel – rezerwy obowiązkowe w każdej firmie ubezpieczeniowej są określone przez państwo, w którym funkcjonuje dana jednostka. Celem rezerwy obowiązkowej jest gwarancja wypłaty ubezpieczenia w sytuacji wystąpienia wypadku oraz pokrycia dużej liczby zgłaszanych przez klientów polis. Komercyjne firmy ubezpieczeniowe mogą tworzyć na podstawie oszacowanego ryzyka, ponad rezerwy obowiązkowe, odpowiedni zasób środków pieniężnych w celu zabezpieczenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Metodologia – podstawą metodologiczną opracowania jest teoria nowoczesnej ekonomii, teoria finansów i zarządzania strategicznego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz krytyczna analiza ekspertów oraz naukowców w obszarze ubezpieczeń.
Wyniki – w wyniku przeprowadzonych badań zaprezentowano metody tworzenia rezerw w firmach ubezpieczeniowych w Polsce i na Ukrainie. Tworzenie i posiadanie rezerw ubezpieczeniowych wpływa korzystnie na wypłacalność i stabilność finansową zakładów ubezpieczeń.
Oryginalność/wartość – w opracowaniu omówiono metody tworzenia rezerw ubezpieczeniowych w jednostkach ubezpieczeniowych. Porównano sposoby wykorzystania tych rezerw w odniesieniu do sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeniowych w Polsce i na Ukrainie.
Słowa kluczowe: rezerwy firm ubezpieczeniowych, firmy ubezpieczeniowe, metody tworzenia rezerw firm ubezpieczeniowych