Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Tkocz-Wolny 547
Strony: 547–557
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-48
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest wyjaśnienie pojęcia i zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
Metodologia badania – Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu metod badawczych. Podstawowymi są analiza aktów prawnych oraz studia literaturowe, opierające się głównie na krajowej, zwartej i artykułowej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również metodę syntezy, dedukcji i indukcji.
Wynik – W opracowaniu wykazano, iż kontrola zarządcza jest metodą zarządzania stosowaną w sektorze finansów publicznych, ukierunkowaną na realizację zadań i celów postawionych przed jednostkami tego sektora.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, jednostki sektora finansów publicznych

THE CONCEPT AND SCOPE OF MANAGEMENT CONTROL IN THE PUBLIC FINANCE SECTOR UNITS

Abstract:
Purpose – The aim of the study is to demonstrate the concept and scope of management control in the public finance sector units.
Methodology – Development was conducted using many research methods. The main are: analysis of legal acts, literature studies, based mainly on the national, compact and articles literature. Also used: the method of synthesis, deduction and induction.
Findings – The study shows that management control is a method used in the management of public finances, aimed at the implementation of tasks and goals of the units in this sector.
Keywords: management control, public finance sector units