Zeszyty naukowe
Autor: Beata Wierzbicka 575
Strony: 575–585
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-50
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Rosnące oczekiwania turystów wobec produktu turystycznego oraz rosnąca konkurencja w turystyce, dotycząca nie tylko przedsiębiorstw, ale także obszarów destynacji turystycznych, wymuszają wzrost standardu świadczenia usług. Wsparciem dla tych rozwiązań jest możliwość zagospodarowania środków w ramach unijnej pomocy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy sektora publicznego i prywatnego, a więc wszystkich podmiotów zaangażowanych w obsługę ruchu turystycznego na poziomie miejscowości i regionów, w skutecznym i efektywnym wykorzystaniu środków unijnych. W opracowaniu podjęto próbę określenia przedmiotu współpracy w zakresie produktu turystycznego w obrębie wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację generowania wartości w łańcuchu wartości dla turystów.
Słowa kluczowe: turystyka, podmiot turystyczny, współpraca regionalna, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa turystyczne

THE IMPORTANCE OF COOPERATION OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR IN THE USE OF EU FUNDS IN THE TOURIST AREAS

Abstract:
Rising expectations of tourists to the tourism product and the growing competition in tourism, not only for business but also a tourist destination areas, enforce growth in the standard of service. Support for these solutions is the possibility of development measures under EU assistance. The purpose of this article is to draw attention to the need for cooperation of public and private sector, and so all those involved in the travel service both cities and regions level in the effective and efficient use of EU funds. The study attempts to define the subject of cooperation in the field of tourism product across all entities involved in the implementation of value creation in the value chain for tourists.
Keywords: tourism, tourist operator, regional cooperation, public organizations, tourism businesses