Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Balina 589
Strony: 589–596
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-51
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Badania miały na celu określenie istoty proponowanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w kontekście powszechnie obowiązującej zasady proporcjonalności.
Metodologia badania – Ocenę proponowanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych przeprowadzono w oparciu o metodologię oceny aktów prawnych zaproponowaną przez ekspertów ALTERUM, funkcjonującego przy Warszawskim Instytucie Bankowości. Ze względu na złożoność zagadnienia, w niniejszym artykule dokonano oceny zmian w ustawie o funkcjonowaniu wyłącznie w odniesieniu do zasady proporcjonalności sensu stricto.
Wynik – Mając na uwadze projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w części dotyczącej proporcjonalności sensu stricte należy stwierdzić, że w procesie przygotowawczym projektu ustawy nie oszacowano kosztów regulacji dla banków spółdzielczych i banków zrzeszających, co wydaje się istotną jej wadą. Po drugie, ostre regulacje płynnościowe mają dotyczyć sektora cierpiącego ogólnie na nadpłynność z uwagi na niewystarczający poziom funduszy własnych. Bezkrytyczne wprowadzanie mechanizmów unijnych bez ich dostosowania do warunków polskiej spółdzielczości bankowej może spowodować sztuczne niedobory płynności, co w konsekwencji może wiązać się z obniżeniem i tak niekorzystnej sytuacji banków spółdzielczych.
Oryginalność/wartość – Przeprowadzona analiza stwarza podwaliny do dyskusji, czy zaproponowane zmiany, które zostały wypracowane na potrzeby poprawy polskiego sektora bankowości spółdzielczej nie spowodują odwrotnej sytuacji. Dodatkowo wskazuje na nowe aspekty metodologii oceny zmian legislacyjnych, które, jak się okazuje, często są pomijane przez ustawodawców.
Słowa kluczowe: zasada proporcjonalności, banki spółdzielcze, ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, zasada sensu stricte

THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE STRICT SENSE IN THE CONTEXT OF THE DRAFT LAW ON THE FUNCTIONING OF COOPERATIVE BANKS

Abstract:
Purpose – The study aimed to determine the essence of the proposed amendments to the functioning of cooperative banks, their associations and Associating Banks in the context of generally applicable principle of proportionality.
Design/methodology/approach – The evaluation of the proposed changes in the law on the functioning of cooperative banks was based on the methodology for assessing the legislation proposed by the experts ALTERUM, functioning of the Warsaw Institute of Banking. Due to the complexity of the issues in this article were assessed changes in the law on the functioning only in relation to the principle of proportionality in the strict sense.
Findings – With regard to the draft law amending the Law on the Functioning of the cooperative banks in the part concerning the strict sense of proportionality, it should be noted that in the preparatory process of the bill have not been estimated regulatory costs for banks, cooperative banks and associations which seems significant shortcoming. Secondly acute liquidity regulations apply to the sector are generally suffering from excess liquidity due to the insufficient level of own funds. Indiscriminate introduction of EU mechanisms without their adaptation to the conditions of Polish cooperative banking. This may cause artificial shortages of liquidity, which in turn may result in the reduction and so disadvantaged cooperative banks.
Originality/value – The analysis creates the basis for a discussion on whether the proposed changes that have been developed for the purpose of improving the Polish cooperative banking sector will cause reverse situation. In addition, the article points to new aspects of the methodology for the assessment of legislative changes which are often ignored by legislators.
Keywords: the principle of proportionality; cooperative banks; the law on the functioning of cooperative banks; the principle of strict sense