Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Bolibok 597
Strony: 597–608
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-52
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – The paper aims at the identification and empirical evaluation of the demand-side drivers of household residential debt in the emerging economy of Poland.
Design/methodology/approach – The research is based on linear regression and factor analysis (with principal component extraction) of macro-level data on household residential debt, demographic changes, real estate market, labour remuneration and unemployment over the period 1997–2013.
Findings – The results of the research indicate that the demand for household residential debt in Poland is negatively associated with the level of market interest rates, relative prices of dwellings and unemployment rate. Simultaneously it appears to be positively associated with population growth, in particular in the group aged 25–34, and the number of new residential buildings.
Originality/value – The majority of relevant studies in the related literature focus on the identification of various drivers of household indebtedness without a direct empirical assessment of their actual impact on the stock of debt. Additionally, such research is conducted mostly in the context of developed economies. The present study attempts therefore to contribute to the existing literature by evaluating the impact of selected demand-side determinants of household residential debt in the specific setting of the emerging economy of Poland.
Keywords: households; indebtedness; residential debt

EMPIRYCZNA OCENA DETERMINANT POPYTU NA KREDYTY NA FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI W GOSPODARCE WSCHODZĄCEJ – PRZYKŁAD POLSKI

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest identyfikacja i weryfikacja empiryczna determinant popytu na kredyty na finansowanie nieruchomości w gospodarce wschodzącej na przykładzie Polski.
Metodologia badania – Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o analizę regresji liniowej oraz analizę czynnikową (z wyodrębnieniem składowych głównych) danych makroekonomicznych dotyczących: zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów na finansowanie nieruchomości, zmian demograficznych, rynku nieruchomości, wynagrodzeń oraz bezrobocia w okresie 1997–2013.
Wynik – Rezultaty badania wskazują, że popyt gospodarstw domowych na kredyty finansowanie na nieruchomości w Polsce jest negatywnie skorelowany z poziomem rynkowych stóp procentowych, relatywnymi cenami nieruchomości mieszkaniowych i stopą bezrobocia. Jednocześnie wydaje się on pozytywnie skorelowany z liczebnością populacji, w szczególności w grupie wiekowej 25–34 lata oraz liczbą mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Oryginalność/wartość – Większość opracowań w literaturze przedmiotu koncentruje się na identyfikacji różnorodnych determinant zadłużenia gospodarstw domowych, pomijając bezpośrednią ocenę ich faktycznego wpływu na poziom długu. Ponadto, tego typu badania są prowadzone głównie w kontekście gospodarek rozwiniętych. Przedmiotowy artykuł stanowi próbę wzbogacenia istniejącej literatury przedmiotu poprzez oszacowanie wpływu wybranych determinant popytu na kredyty na finansowanie nieruchomości w warunkach wschodzącej gospodarki na przykładzie Polski.
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, zadłużenie, dług mieszkaniowy