Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Kubiszewska 609
Strony: 609–618
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-53
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Przedstawienie sytuacji w chorwackim i macedońskim sektorze bankowym odnośnie zmian będących skutkiem procesów konsolidacyjnych oraz analiza porównawcza zmian zachodzących w trzech grupach banków: dużych, średnich i małych w omawianych krajach.
Metoda badania – Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literatury, głównie zagranicznej, analizę danych finansowych oraz raportów Banku Centralnego w Chorwacji i Macedonii.
Wyniki – Dwie małe gospodarki transformują swoje sektory bankowe. Zmiany zachodzące w ich strukturze są odmienne – wskaźniki koncentracji w Macedonii spadają, co wpływa na zwiększenie roli banków średnich i małych w gospodarce (rosnące udziały w rynku kredytów i depozytów), ale nie skutkuje lepszymi wynikami finansowymi. Grupa banków średnich i małych w Chorwacji może pochwalić się lepszymi wynikami (mierzonymi ROA) mimo zmniejszającej się ich roli w gospodarce.
Oryginalności/wartość – Chorwacja jako najmłodszy członek Unii Europejskiej, podobnie jak inne kraje regionu Bałkanów Zachodnich, w tym Macedonia, nie jest częstym podmiotem badań w Polsce.
Słowa kluczowe: Chorwacja, Macedonia, konsolidacja sektora bankowego, grupy banków: dużych, średnich i małych

GROUP OF BANKS IN A CONCENTRATED ENVIRONMENT – COMPARATIVE ANALYSIS OF GROUPS OF LARGE, MEDIUM AND SMALL BANKS IN MACEDONIA AND CROATIA

Abstract:
Purpose – the aim of the article is to present the situation in the Croatian and Macedonian banking sector regarding the changes resulting from the consolidation processes and to carry out a comparative analysis of changes in the 3 groups of banks: large, medium and small in the countries concerned.
Method of testing – testing methods include the study of literature, mainly foreign, and analysis of financial data and reports the Central Bank in Croatia and Macedonia.
Results – Two small economies transform their banking sectors. Changes in the structure of their banking markets are different – concentration ratios fall in Macedonia, what leads to an increasing role of small and medium sized banks in the economy (growing market share of loans and deposits), but does not result in a better financial performance. A group of medium and small banks in Croatia can boast a better performance (measured ROA), despite their decreasing role in the economy.
Originality/value – Croatia as the youngest member of the European Union, like other countries of the Western Balkans, including Macedonia, there is a common subject of research in Poland.
Keywords: Croatia, Macedonia, the consolidation of the banking sector, groups of banks: large, medium and small