Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Dziawgo 135
Strony: 135–147
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-11
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Przedstawienie wpływu ceny instrumentu bazowego oraz czasu wygaśnięcia na kształtowanie się ryzyka korytarza opcyjnego sprzedażowego. Korytarz opcyjny sprzedażowy należy do klasy instrumentów hybrydowych, które są konstruowane z opcji standardowych, odpowiednich instrumentów bazowych i kontraktów forward. Instrumenty hybrydowe są innowacyjnymi instrumentami zarządzania ryzykiem, których profesjonalne zastosowanie może przyczynić się do poprawy wyników finansowych.
Metodologia badania – Analiza ryzyka korytarza opcyjnego sprzedażowego jest przeprowadzona na podstawie kształtowania się wartości miar wrażliwości. W artykule przedstawiono wpływ ceny instrumentu bazowego, czasu wygaśnięcia oraz długości korytarza na kształtowanie się wartości współczynników delta, gamma, vega, theta oraz rho. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny korytarzy opcyjnych sprzedażowych wystawionych na EUR/PLN.
Wynik – Długość korytarza, czas wygaśnięcia oraz cena instrumentu bazowego są czynnikami, które w istotny sposób wpływają na cenę oraz wartość współczynników delta, gamma, vega, theta i rho. Zbliżanie się ceny instrumentu bazowego do punktów krańcowych przedziału wpływa na wzrost wrażliwości korytarza opcyjnego sprzedażowego. Korytarz opcyjny sprzedażowy charakteryzuje się najmniejszą wrażliwością na czynniki ryzyka, gdy cena instrumentu bazowego kształtuje się wokół środka wyznaczonego korytarza.
Oryginalność/Wartość – Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane w celu skuteczniejszego zarządzania ryzykiem.
Słowa kluczowe: opcje, instrumenty pochodne

OPTION PUT CORRIDOR – THE ANALYSIS OF SENSITYVITY

Abstract:
Purpose – Present the influence of the price of the underlying instrument and time to expiration on the risk of the option put corridor. The option put corridor belongs to class hybrid instruments, which are constructed of standard options, their underlying instruments and forward. The hybrid instruments are innovative instruments of risk management, which professional apply can improve financial results.
Design/Methodology/Approach – Analysis of the risk of option put corridor is carried on base of forming the values of the sensitivity measures. The article shows the influence of the price of the underlying instrument, time to expiration and length of corridor on the value of the delta, gamma, vega, theta and rho. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency option put corridor on EUR/PLN.
Findings – The length of corridor, time to expiry and price of the underlying instrument are factors, which are to impact significantly on the price and value of the delta, gamma, vega, theta and rho. The proximity of the underlying instrument price to the boundaries of the corridor has an affect on the increase of the sensitivity of option put corridor. The sensitivity of option put corridor is small, when the price of underlying instrument is formed around the centre of the corridor.
Originality/Value – The outcome of this study can be taken for the effectiveness of the risk management.
Keywords: options, derivatives