Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Jamróz, Jarosław Kilon 193
Strony: 193–204
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-16
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Poziom cen instrumentów finansowych notowanych na rynkach kapitałowych jest pośrednim lub bezpośrednim odzwierciedleniem wielu złożonych zjawisk gospodarczych. Weryfikacja słabej formy hipotezy efektywności informacyjnej rynku kapitałowego zmierza do stwierdzenia, że stosowanie strategii inwestycyjnych bazujących na znajomości przeszłych cen instrumentów finansowych nie pozwala uzyskiwać ponadprzeciętnych zysków. Celem niniejszego opracowania jest stwierdzenie, czy (i w jakim zakresie) hipoteza ta może być uznana za prawdziwą w odniesieniu do giełdowego rynku kontraktów terminowych w Polsce.
Metodologia badania – Badaniem zostały objęte indeksowe oraz walutowe kontrakty futures notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2014. Wykorzystując szeregi czasowe dziennych notowań kontraktów, stworzono kontynuacyjne szeregi notowań, dla których przeprowadzono testy modelu błądzenia losowego (testy serii, testy autokorelacji oraz testy na obecność pierwiastków jednostkowych). Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu GRETL.
Wynik – Przeprowadzone badania nie upoważniają do jednoznacznego odrzucenia hipotezy o efektywności informacyjnej rynku kontraktów terminowych GPW w formie słabej. Uzyskane wyniki badań pozostają w zgodzie z wnioskami płynącymi z innych opracowań, w których zidentyfikowano pewne przypadki nieefektywności informacyjnej GPW, zwłaszcza w odniesieniu do segmentu spółek małych i średnich.
Oryginalność/Wartość – Opracowanie stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań nad efektywnością informacyjną polskiego rynku kapitałowego. Bezpośrednią implikacją przeprowadzonych badań jest przypuszczenie, że na rynku kontraktów terminowych GPW z sukcesem mogą być stosowane aktywne strategie inwestycyjne.
Słowa kluczowe: EMH, kontrakty futures, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

IFORMATIONAL (IN)EFFICIENCY OF THE POLISH FUTURES MARKET

Abstract:
Purpose – The prices of financial instruments traded on capital markets is an indirect or a direct reflection of a number of complex economic phenomena. Verification of the weak form of the efficient-market hypothesis (EMH) is mostly based on the assumption that the use of investment strategies based on the knowledge of past prices of financial instruments does not guarantee higher than average rates of returns. The aim of this study is to determine whether (and to what extent) the efficient-market hypothesis can be considered true in relation to the futures contracts listed on Warsaw Stock Exchange stock.
Findings – The results presented in that paper do not permit an unequivocal rejection of the weak form of hypothesis of informational efficiency of the futures market of Warsaw Stock Exchange. The obtained results are consistent with the conclusions of other studies, which identified some cases of WSE informational inefficiency, particularly in relation to the small and medium-sized companies.
Originality/Value – The research is an extension of previous studies on the informational efficiency of the Polish capital market. The direct implication of the paper is the assumption that the active investment strategies can be used successfully for some futures contracts traded on WSE.
Keywords: EMH, futures contract, Warsaw Stock Exchange