Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Kaczmarek, Sylwester Gołda 205
Strony: 205–220
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-17
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Rozwój technik teleinformatycznych, w tym powszechny dostęp do internetu, otworzył inwestorom indywidualnym dostęp do rynku walutowego. Obecnie brokerzy rynku Forex udostępniają nowoczesne i rozbudowane platformy transakcyjne zawierające wiele praktycznych narzędzi, np. moduły umożliwiające handel w trybie automatycznym za pośrednictwem własnych strategii transakcyjnych.
W artykule przedstawiono algorytm oraz wyniki badań skuteczności automatycznego systemu transakcyjnego opracowanego do funkcjonowania na rynku walutowym Forex. Zaproponowane podejście jest oparte na analizie wskazań poszczególnych wyselekcjonowanych wskaźników analizy technicznej z zastosowaniem metod logiki rozmytej. Optymalizację oraz testy skonstruowanej strategii transakcyjnej przeprowadzono na archiwalnych danych notowań wybranych par walutowych.
Słowa kluczowe: Forex, automatyczny system transakcyjny, logika rozmyta, optymalizacja

THE USE OF SELECTED INDICATORS OF TECHNICAL ANALYSIS IN ALGORITHMIC TRANSACTION SYSTEM

Abstract:
The development of information and communication technologies in the universal access to the Internet has opened investors individual access to the FX market. Currently, Forex brokers provide a modern and powerful trading platforms, containing many practical tools including modules for trade in automatic mode via their own trading strategies.
The paper presents the algorithm and results of the effectiveness of automated transaction system developed to operate on the currency market Forex. The proposed approach is based on an analysis of the indications of each selected indicators of technical analysis using methods of fuzzy logic. Optimization and testing constructed trading strategy conducted on archival data records selected currency pairs.
Keywords: Forex, automated trading system, fuzzy logic, optimization