Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska 221
Strony: 221–231
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-18
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Lokowanie aktywów w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinno być przedsięwzięciem długoterminowym, dlatego podstawowym problemem, przed jakim stoją klienci funduszy, jest wybór takiego podmiotu, który w długim terminie osiąga zadawalające wyniki inwestycyjne. Wiele dotychczasowych badań pokazuje, że wśród funduszy akcyjnych nie istnieją długoterminowi liderzy. Tworzone rankingi zależą od przyjętych miar efektywności, ale wspomniany brak długoterminowych liderów wydaje się cechą niezależną od przyjętych wskaźników. Aby dopełnić dotychczasowe badania autorów, podjęto próbę zbadania stabilności wyników inwestycyjnych funduszy akcyjnych przy wykorzystaniu miar opartych na współczynniku Sharpe’a. Wykorzystano wskaźniki: Calmara, Omega, UPR, Sortino, Information Ratio i Sharpe’a–Izraelsena. Okres badań, lata 2004–2013, podzielono na podokresy dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz pięcioletnie i w każdym z nich utworzono rankingi funduszy. Stabilność wyników zbadano, obliczając współczynnik korelacji rangowej Spearmana dla podokresów o ustalonej długości.
Słowa kluczowe: otwarte fundusze inwestycyjne, miary efektywności inwestycyjnej, ranking funduszy, współczynnik korelacji rangowej Spearmana

THE STUDY OF THE STABILITY OF INvESTMENT FUNDS RESULTS USING THE MEASURES OF EFFECTIvENESS BASED ON THE SHARPE’S FACTOR

Abstract:
The location of the assets in the units of participation in the open-end mutual funds should be a long-term project. Therefore, the basic problem facing the clients of the mutual funds is the choice of the entity which in the long term would achieve satisfactory investment results. Many previous studies show that there are no long-term leaders among the equity mutual funds. The ratings, which have been created so far, depend on the adopted measures of effectiveness, but the stated lack of leaders seems to be an independent feature in relation to the adopted indicators. In order to fulfil the previous research of the authors, an attempt was made to examine the stability of the results of equity funds using the measures based on the Sharpe’s factor. Calmar, Omega, UPR, Sortino, Information Ratio and Sharpe–Izreaelsen’s indicators were used in the research. The years 2004–2013, during which the study was carried out, were divided into two-year, three-year, four-year and five-year subperiods, and in each of these the ratings of the investment funds were created. The stability of the results was measured by counting the Spearman’s rank correlation coefficient for the above given terms.
Keywords: open-end mutual funds, measures of investment effectiveness, funds ranking, Spearman’s rank correlation coefficient