Zeszyty naukowe
Autor: Mariusz Kicia 233
Strony: 233–244
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-19
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników UMCS w Lublinie na temat deklaracji i sposobu podjęcia decyzji dotyczących wyboru gromadzenia oszczędności emerytalnych w dotychczasowym schemacie repartycyjno-kapitałowym (ZUS i OFE) lub ograniczenia ich do systemu repartycyjnego (ZUS). Wyniki potwierdzają obserwowaną w innych systemach pasywność w zakresie decyzji, jak również relatywnie wczesne jej podjęcie przez większość badanych. Już przed rozpoczęciem „okna transferowego” podjęcie decyzji deklarowało prawie 50% respondentów. Pod koniec czerwca było to 62,5% badanych, lecz jednocześnie prawie 80% osób, które zdecydowały o pozostaniu w OFE, nie przekazało wtedy tej informacji do ZUS-u. Wyniki wskazują także m.in. na niską ocenę polskiego systemu emerytalnego i podejmowanie decyzji głównie na podstawie własnych przekonań i opinii znajomych, a nie ekspertów. Wykazano ponadto, że osoby lepiej postrzegające system emerytalny również lepiej oceniają swoją sytuację jako przyszłych emerytów, a potrzeba oszacowania wielkości kapitału, jaki odpowiednio zabezpieczyłby potrzeby emerytalne, przychodzi wraz z wiekiem, jednak zbyt późno, aby pozwolić na uruchomienie dobrowolnych oszczędności emerytalnych i znaczącą poprawę źródeł utrzymania na emeryturze.
Słowa kluczowe: finanse behawioralne, finanse osobiste, system emerytalny, oszczędności emerytalne

DECISIONS AND ATTITUDES REGARDING PENSION SAvINGS ON THE ExAMPLE OF MARIA CURIE-SKLODOWSKA UNIvERSITY EMPLOYEES

Abstract:
The article presents results of two CAWI surveys on attitudes and decisions regarding pension savings administered to employees of the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin during 4-month “transferring window” period allowing to choose between saving with mixed PAYG/Open-End Funds scheme or PAYG scheme only. The results confirm decisive passiveness observed in other countries but also making decisions quite early by large number of respondents. In February 2014, before “transferring window” was opened in April, almost 50% of employees declared that they had already made decision. At the end of June the number was even higher reaching 62,5% of respondents but at the same time almost 80% of those who decided to continue saving in two-tier mixed PAYG/Open-End Funds scheme and were obliged to provide Social Security Institution with formal information didn’t do that yet. Among others, the results present also very low assessment of the Polish social security system and draw a picture of agents deciding mostly in respect to their own knowledge, friends and relatives and only minority following expert opinions. It is also worth noting that those who assess the social security system better also assess better their own future perspectives as retirees, the need for calculating required capital to secure pension needs comes along with age but also too late to allow significant voluntary saving.
Keywords: behavioral finance, financial personal finance, pension system, pension savings