Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Kompa, Tomasz Wiśniewski 245
Strony: 245–255
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-20
pdfpełen tekst

Streszczenie:
We wrześniu 2013 roku ogłoszono propozycje zmian w polskim systemie emerytalnym obejmujące m.in. zmiany w zasadach funkcjonowania OFE, w tym umorzenie w całości aktywów OFE ulokowanych w instrumentach dłużnych Skarbu Państwa i przeniesienie tych aktywów do ZUS-u w formie zapisów na indywidualnych subkontach przyszłych emerytów. Zmiany te następnie uchwalono. Celem niniejszego badania jest projekcja skutków tej zmiany w zakresie ograniczeń katalogu instrumentów inwestycyjnych dostępnych OFE, a w szczególności zapowiadanego zakazu inwestowania funduszy w wolne od ryzyka papiery dłużne Skarbu Państwa (lub przez Skarb Państwa gwarantowane) i w konsekwencji wpływu proporcji zaangażowania aktywów OFE w instrumenty udziałowe i dozwolone instrumenty dłużne.
Słowa kluczowe: system emerytalny w Polsce, OFE, reforma systemu emerytalnego, reforma OFE

DIVERSIFICATION OF PORTFOLIOS OF PENSION FUNDS – VAGARY OR NECESSITY?

Abstract:
In September 2013 the proposals of changes in the Polish pension system was announced. Among others, changes in the functioning of the open pension funds (OFE) was introduced, including – redemption of pension fund assets, invested in State Treasury debt and the transfer of these assets to Social Security (ZUS) in the dematerialized form of subscriptions for individual subaccounts of future retirees. These changes were then adopted. The aim of this study is the projection of the effects of implemented changes, i.e. effects of restrictions in the catalogue of investment instruments available for OFE, in particular – the effect of announced ban on investing in risk-free Treasury securities (or guaranteed by the Treasury), and consequently – the impact of proportion of equity and permitted debt instruments in the pension fund portfolios.
Keywords: pension system in Poland, OFE, Polish pension system reform, OFE reform