Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska, Beata Jarosz 257
Strony: 257–268
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-21
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Zagadnienia dotyczące implikowanych płcią nierówności na rynku pracy są przedmiotem wielu analiz, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach krajowych i międzynarodowych. Jednym z przejawów dyskryminacji jest trudniejszy dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych. Może to skutkować wieloma niekorzystnymi konsekwencjami dla praktyki gospodarczej i życia społecznego. W dążeniu do zapewnienia zrównoważonego funkcjonowania rynku kapitałowego Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę o parytecie płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie. Do 2020 roku w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników przy obrotach 50 mln euro lub z sumą bilansową powyżej 43 mln euro ma być wprowadzony czterdziestoprocentowy parytet zatrudnienia kobiet na ww. stanowiskach. Ministerstwo Gospodarki wspiera inicjatywę UE, rozszerzając postulat parytetu na zarządy spółek giełdowych. W konsekwencji celem prezentowanego badania jest analiza struktury zatrudnienia (względem płci) w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych mających siedzibę w Polsce. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych pochodzących z badania spółek giełdowych prowadzonych przez Notoria Serwis, danych publikowanych przez GPW i spółki oraz ankiet w ramach realizowanego badania kwestionariuszowego.
Słowa kluczowe: kwota, nierówności, kobiety w zarządach, GPW, polityka równościowa

WOMEN IN MANAGEMENT OF COMPANIES LISTED ON WARSAW STOCK ExCHANGE

Abstract:
Problems regarding gender inequalities on the labor market are widely analyzed and become a subject of many documents. One of the gender discrimination symptoms is small representation of women in the management staff. Therefore the aim of our study is to analyze the structure of the management of the companies located in Poland listed at Warsaw Stock Exchange. Research are conducted employing Eurostat, Polish Labor Force Survey data, information from Notoria Serwis and survey provided by Warsaw Stock Exchange in 2013.
Keywords: women quota, gender disparities, women in management, WSE, equality policy